Litteratur

Personlig professionell utveckling I, 2 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-15
Beslutad av: Programrådet för socionomprogrammet


Alling, M. (2011). Kriget är slut. Stockholm: Forum (329 s.)

Andersson Elmtoft, N. & Whitaker, A. (2023). Personlig professionell utveckling för socionomer. Liber (132 s)

Bie, K. (2021). Reflektion i socialt arbete. Gleerups Utbildning AB (128 s)

Hammar Chiriac, E. & Hempel, A. (red.) (2020). Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Fjärde upplagan Lund: Studentlitteratur (Kapitel Inledning, 1, 5 ca 80 s)

Ncube, N. (2006) “The Tree of Life Project,” International journal of narrative therapy and community work, 2006(1), pp. 3–16. (ca. 13 sidor)

100 sidor kan tillkomma