Litteratur

Retorik B, 30 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: VT2024
Giltig t.o.m.: VT2024
Beslutsdatum: 2023-11-22
Beslutad av: Ämnes- och programrĂĄdet för retorik

Retorikens historia 

 

Obligatorisk kurslitteratur  

Ad Herennium, 3.28-40 [utdrag om ca 15 s.] 


Aristoteles (1967), Den nikomachiska etiken. Göteborg: Daidalos, utdrag ur kap. 6. [ca 15 s.] * 


Aristoteles. On Memory and Reminiscence, utdrag. [7 s.] * 


Aristoteles. Om sofistiska vederläggningar, utdrag [ca 2 s.] * 


Aristoteles (2012 [eller nyare]). Retoriken. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget. [236 s.]  


Aristoteles: Politiken, utdrag ur bok 1 och 3. [2 s.] * 


Augustinus (1990). Bekännelser. SkellefteĂĄ: Artos. [utdrag om 3 s.] * 


Augustinus (2006). Tolkning och retorik: De doctrina christiana. SkellefteĂĄ: Artos, s. 21 – 23, 155–180. [30 s.]  


AverroĂ«s. (1977). Three short comments on Aristole’s ”Topics”, ”Rhetoric”, and ”Poetics”. Albany NJ.: SUNY s. 57–78 [21 s.]. * 


Bengtson, Erik (2019). The Epistemology of Rhetoric : Plato, Doxa and Post-Truth. Diss. Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, s. 43–47, 55–75. [26 s.] * 


Burke, Kenneth (1997). ”Retoriken i Hitlers ’Min kamp’”. Övers. Peter Søeberg. I: Rhetorica Scandinavica. Nr 4/1997. [21 s.] * 


Cassirer, Ernst (1948). ”Den moderna politiska mytens teknik”. I: Myten om staten. Stockholm: Natur och kultur, s. 296–320. [25 s.] * 


Cicero, Marcus Tullius (2008). Om talaren. Första boken. Översättning med inledning och kommentarer av Birger Bergh. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget. [117 s.]  


Cicero, Marcus Tullius (2009). Om talaren. Andra boken. Översatt av Birger Bergh och Anders Piltz. Åstorp: Retorikförlaget. [utdrag om ca 2 sidor] * 


Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag. Symposion. [59 s.]  


Gadamer, Hans-Georg (1997). ”Om förstĂĄelsens cirkel” I: Sanning och metod. I urval och översättning av Arne Melberg. Göteborg: Daidalos, s. 137–147. [11 s.] * 


Goebbels, Joseph, ([1934]),”Goebbels at the 1934 Nuremberg Rally”, https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/goeb59.htm [ca 7 s.] * 


Haddawy, Husain (1981). Avicenna On Style / ﻣﻔﻬﻮﻢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ. Alif: Journal of Comparative Poetics, 1, 21–37. https://doi.org/10.2307/521867 *  


Herrick, James A (2005 [eller nyare]), The History and Theory of Rhetoric: an Introduction. 3 ed. [eller nyare], Boston: Allyn and Bacon. [ca 250 s.] * 


Hitler, Adolf (2010). Mein Kampf. En uppgörelse, utdrag om krigspropaganda. Övers. Anders Quiding. Göteborg: Hägglund. [10 s.] * 


Isokrates. ”From Antidosis” (2001). I The Rhetorical Tradition. Readings from Classical Times to the Present, redigerad av Bruce Herzberg och Patricia Bizzel, översatt av George Norlin, 75–79. Boston: Bedford/St. Martin’s. [5 s.] * 


Kant, Immanuel. (2003). Kritik av omdömeskraften. Stockholm: Thales, s.161–195 [34 s.]  


Klemperer, Victor (2006). "Ur Dagboken frĂĄn första ĂĄret” I: LTI: tredje rikets sprĂĄk: [lingua Tertii imperii]: en filologs anteckningsbok. Göteborg: Glänta, s. 35–42 och 57–69. [21 s.] * 


Kohrs Campbell, K. (2003) "Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron", Rhetorica Scandinavica, nr.27, s. 10–33. [14 s.] * 


Lunsford, Andrea A. (red., 1995), Reclaiming Rhetorica: Women in the Rhetorical Tradition, London: Pittsburgh Press, s. 9–23, 53–92, 117–136, 227–245. [Urval om 94 s.] * 

 

Mral, Brigitte (1999 [eller nyare]), Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker frĂĄn Aspasia till Ellen Key, Nora: Nya Doxa. [238 s.] 


Machiavelli, NiccolĂł. (2012). Fursten. Stockholm: Atlantis. [Urval om ca 50 s.]  


Melanchthon, Philipp. ”From the Praise of Eloquence”. I Renaissance Debates on Rhetoric, redigerad av Wayne A. Rebhorn, 98–110. Ithaca: Cornell Univ. Press, 2000. [13 s.] * 


Platon (2000), "Gorgias", Skrifter, 1. 2. uppl. Stockholm: Atlantis. [utdrag om ca 15 s.] * 


Platon (2001). ”Faidros”. I: Skrifter 2. Översättning Jan Stolpe. Stockholm, Atlantis. [71 s.]  


de Pizan, Christine. (2017). Kvinnostaden. Stockholm: Ersatz, s. 25–39 [15 s.]. * 


Nietzsche, Friedrich. ”Om sanning och lögn i utommoralisk mening”. Övers. Margaretha Holmqvist. I: Samlade skrifter 2. Stockholm: Stehag, Symposion. [12 s.] * 


Quintilianus, Marcus Fabius. Institutio oratoria, 11.2, 12.1–5. [utdrag om ca 35 s.] *  


Ricoeur, Paul. (1988). FrĂĄn text till handling: En antologi om hermeneutik. Stockholm/Stehag: B. Östlings bokförlag Symposion s.29–64 [35 s.]  


Ramus, Petrus. (1986). Arguments in rhetoric against Quintilian. Dekalb, Ill.: Northern Illinois University, s.83–97 [15 s.]. * Yates, Frances A. (1992). The Art of Memory. London: Pimlico. S. 17–134. [118 s.]  

Totalt ca 1661 s.  

 

Referenslitteratur 

Vickers, Brian (1988). In Defense of Rhetoric. Oxford: Clarendon Press. * 

 

* TillhandahĂĄlles digitalt av institutionen eller via högskolebiblioteket. 

 

Retorisk kritik 

Obligatorisk litteratur 

Amossy, Ruth (2001). "Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology.” Poetics Today 1 March 2001; 22 (1): 1–23. [23 s.]

     

Bengtson, Erik (2013). ”Den mytiska argumentationsbasen: Roland Barthes mytbegrepp i retorisk argumentationsteori”, Rhetorica Scandinavica 62, s. 38–56. [19 s.]   


Bengtson, Erik, (2015). ”Vad är retorikvetenskap? Strömningar, utmaningar och en arbetsdefinition” i Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet, red. Erik Bengtson & Frida Buhre, Huddinge, Södertörns högskola, s. 15–28.  [14 s.] 


Bitzer, Lloyd F. (1968). "The Rhetorical Situation", Philosophy and Rhetoric 1, no.1, s.1-14. [14 s.] 


Black, Edwin (1970). “The Second Persona”, Quarterly Journal of Speech 56, no. 2 (April 1, 1970), s. 109–119.   [11 s.] 


Brummett, Barry (1979). “A pentadic analysis of ideologies in two gay rights controversies”, Central States Speech Journal, 30:3, 1979, s. 250-261. [ca 12s] 


Burke, Kenneth (1950). A Rhetoric of Motives. Berkeley: Univ. of Calif. Press, s. 19–29, 43–46. [15 s.]    


Burke, Kenneth (1969) A Grammar of Motives, University of California Press, s. xv-xxiii. [ca 9s]    


Butler, Judith (2017 [1997]), ”Introduktion. Om lingvistisk sĂĄrbarhet”, Rhetorica Scandinavica 76, s. 12–21. [7s.] 


Chandler, Daniel (2022) Semiotics: The Basics, 4 edn, London: Routledge 2017, s. 1–147, 195-223 [176 s.] 


 Charland, Maurice (1987). ”Constitutive Rhetoric: The Case of the Peuple QuĂ©bĂ©cois”, Quarterly Journal of Speech 73:2 (maj 1987), s. 133–150. [18 s.] 


Foss, Sonja K. (2018). "Pentadic Criticism”, Rhetorical Criticism: Exploration and Practice, 5th edition, Long Grove: Waveland Press, 2018, s. 367–411. [ca 44s] 


Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.) (2014). Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget, s. 245-273, 287-301 [44 s.] 


Gaonkar, Dilip P. (1990). ”Object and method in rhetorical criticism: from Wichelns to Leff and McGee”, Western Journal of Speech Communication, s. 290-316 [27 s.] 


Glenn, Cheryl (1995). "Remapping rhetorical territory", Rhetoric Review, 13:2, 287-303. [17 s.]  


Hellspong, Lennart (2000). ”Berättelser i argumentation”, Rhetorica Scandinavica 16, s. 26–33 [ca 8s]   


Henry, David & Burkholder, Thomas J. (2016). “Criticism of Metaphor”, Rhetorical Criticism: Perspectives in Action, red. Jim A. Kuypers, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 3 edition. Kapitel 8. [21 s.] 


Iversen, Stefan (2014). "Narratives in Rhetorical Discourse”, HĂĽhn, Handbook of Narratology, edited by Peter, Meister, Jan Christoph, Pier, John, and Schmid, Wolf. Berlin/Boston: De Gruyter, Inc., 2014, s. 575–586. [ca 12s]    


Jasinski, James (2001). ”The status of theory and method in rhetorical criticism”, Western Journal of Communication, 65:3, s. 249-270. [22 s.]  


Kjørup, Søren (2004). Semiotik, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 9–36. [28 s.] 


Lunsford, Andrea A. & Lisa S. Ede (2014). ”Om distinktioner mellan klassisk och modern retorik”, övers. Anders Eriksson, Rhetorica Scandinavica 68, s. 15–30.  [16 s.] 


McGee, Michael Calvin (1990). “Text, context, and the fragmentation of contemporary culture”, Western Journal of Speech Communication, 54:3, 274-289, DOI: 10.1080/10570319009374343 [16 s.] 


Rowland, Robert (2021). ”The Narrative Perspective”, Rhetorical Criticism: Perspectives in action, red. Kuypers, Lanham, MD: J. A. Lexington Books 2016 (third edition), kapitel 9, [ca 22s]   


Vatz, Richard E., (1973). ”The Myth of the Rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric, 1973(3): 41–71.  [31 s] 


Villadsen, Lisa Storm (2002). ”Dyre ord, men hvad dækker de? Teori, metode og model i retorisk kritik”, Rhetorica Scandinavica 23, s. 6–20.   [15 s.] 


Warnick, Barbara (2004). ”The Ethos of Rhetorical Criticism”, i Hyde, Michael J., The Ethos of Rhetoric, Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, s. 56–74. [19 s.] 


Wichelns, Herbert A. (1925). ”The Literary Criticism of Oratory”, i Drummond, A. M., Studies in rhetoric and public speaking in honor of James Albert Winans, New York, NY: The Century Company, s. 181-217 [36 s.]  


Totalt ca 696 sidor.  

  

Referenslitteratur  

Kuypers, Jim A, red. (2021). Rhetorical Criticism: Perspectives in Action Lanham, MD: J. A. Lexington Books (third edition) (Valda kapitel listas som obligatorisk litteratur ovan.) 

Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.) (2014). Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys. ÖdĂĄkra: Retorikförlaget (Valda kapitel listas som obligatorisk litteratur ovan.) 

 

Retorikvetenskapligt uppsatsarbete 

 

Obligatorisk kurslitteratur 

Rienecker, L., Stray Jørgensen, Peter, & Lagerhammar, Ann. (2018 [eller senare]). Att skriva en bra uppsats (Upplaga 4. ed. [eller nyare]). Stockholm: Liber. 

Ca 200 sidor text väljs i samrĂĄd med handledaren. 

 

Tillkommer ca 50 sidor text om referenshantering och formalia, enligt anvisning frĂĄn delkursansvarig. 

  

Referenslitteratur 

Agnafors, Marcus & Levinsson, Magnus (2019). Att tänka uppsats. Det vetenskapliga arbetets grundstruktur. Malmö: Gleerups. 


Hellspong, Lennart (2014). Forskningsuppsatsens retorik. Lund: Studentlitteratur. 


Karlsson, Ola (red.) & SprĂĄkrĂĄdet (2017). Svenska skrivregler. Fjärde upplagan. SprĂĄkrĂĄdets skrifter 22. Stockholm: Liber.  


Kjørup, Søren (2009). Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 


Svenska akademiens ordlista över svenska sprĂĄket. (2006 [eller nyare]), 13. uppl. [eller nyare] Stockholm: Svenska Akademien.