Litteratur

Utbildningsvetenskap 1, Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former, 9 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2024-05-17
Beslutad av: Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem

Obligatorisk kurslitteratur: 

Ackesjö, Helena; Nordänger Ulla-Karin; Lindqvist Per (2016). ”Att jag kallar mig själv för lärare i fritidshem uppfattar jag skapar en viss provokation” Om de nya grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem, Educare, (1) ss. 86-109 (23 s.)   

   

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. (s. 202)  valda delar 

   

FNs barnkonvention (kort och lĂĄng version) Tillgänglig: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full    

   

Forsman, Michael (2014). MIK it. I Carlsson Ulla (red.) Medie- och informationskunnighet i Norden. En nyckel till demokrati och yttrandefrihet, (ss. 107–116). 9 s. Finns att hämta pĂĄ Studiewebben.   

   

Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Skolverket, (125 s). Tillgänglig: www.skolverket.se   

   

Hill, Helena (red.) (2020). Perspektiv pĂĄ interkulturalitet. Södertörns Studies in Education. Huddinge: Södertörns Högskola- (Kap 1 s 21-35). 20 s. Finns att hämta pĂĄ Studiewebben.   

   

Holmberg, LinnĂ©a. (2021). Att bli fritidshemslärare. Liber (293 s).   

 

Lager, Karin. (2018). Att undervisa i fritidshem: omsorg, lärande och utveckling i en helhet. Educare. (sid 51- 68 (18 s.) https://doi.org/10.24834/educare.2018.2.3 

   

Lahdenperä, Pirjo (2018). Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling i en helhet. Stockholm: Skolverket (12 s.). Finns att hämta pĂĄ Studiewebben.   

 

Pröckl, Maria. (2020). Praktisk klokhet. I: Tyngd, sväng och timing. Om Pröckl, Maria. (2020). Praktisk klokhet. I: Tyngd, sväng och timing. Om förskollärares kroppsliga kunskaper. Södertörns doctoral dissertations. Ss. 80-84 (5s.). förskollärares kroppsliga kunskaper. Södertörns doctoral dissertations. Ss. 80-84 (5s.).  

  

Skolverket (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. Stockholm: Skolverket.  Kap 1, 2 och 4   

Skolverket (2017). FĂĄ syn pĂĄ digitaliseringen pĂĄ grundskolenivĂĄ – Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning. Stockholm: Skolverket. Finns att hämta pĂĄ Studiewebben.   

 

Öberg, Lisa (2011) Det bildande seminariet. I: Burman, Anders. (red) VĂĄga veta! Om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. Södertörns Studies in Higher Education (s.23  

 

 Övrigt:   

 

Övrig litteratur eller annat undervisningsmaterial kan tillkomma om ca 100 sidor  

 

 

Referenslitteratur: 

Lärarens handbok - läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (2014 eller senare). Lund: Studentlitteratur    

 

Lärarutbildningen interkulturella profil: https://www.sh.se/download/18.166aa05167c62dff5d86277/1550498608936/L%C3%A4rarutbildningens%20interkulturella%20profil%202018-04-09.pdf 

 

 

Lärarutbildningens bildningsprofil:  

https://www.sh.se/download/18.166aa05167c62dff5d8627a/1550498617609/L%C3%A4rarutbildningens%20bildningsprofil%202018-05-18.pdf 

 

 

Skolinspektionen (2018). Undervisning i Fritidshemmet. Inom omrĂĄdena sprĂĄk och kommunikation samt natur och samhälle. (36 s.) Stockholm: Skolinspektionen. Tillgänglig: https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2018/fritidshem/fritidshem_rapport_2018.pdf Finns att hämta pĂĄ Studiewebben   

  

Skolverket (2022). Fritidshemmet - ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del. (29 s) Tillgänglig: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3720   

 

Svenska skrivregler (2017) 4e upplagan. Stockholm: Liber