Litteratur

Utbildningsvetenskap 2, Barnet, eleven och lärandet, fritidshem, 7.5 högskolepoäng

Giltig fr.o.m.: HT2024
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2024-05-17
Beslutad av: Programrådet för Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem

Obligatorisk kurslitteratur: 

  

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber. (prologen och kapitel 1) (24 sidor)   

   

Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders (2009). Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande. 2. [utökade] utg. Stockholm: Natur & kultur (urval c:a 100 sidor)   

   

Burman, Anders. (2014). Pedagogikens Idéhistoria. Lund: Studentlitteratur. (urval c:a 100 sidor)   

 

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. 4., rev. uppl. Lund: Studentlitteratur (urval ca 300 sidor)     


Masschelein Jan & Simons Maarten. (2013). In Defence of the School: A Public Issue. Leuven: E-ducation, Culture & Society Publishers (urval c:a 50 sidor, finns på nätet)   

   

Övrig litteratur kan tillkomma (ca 100 sidor)   

 

 

Övrigt:   

   

Film: SVT Play “De utvalda barnen”, del 1-3 https://www.svtplay.se/dokument-inifran-de-utvalda-barnen   

   

Film: UR:skola "När barnet blev barn" https://urskola.se/Produkter/169449-Nar-barnet-blev-barn-Det-kompetenta-barnet#Om-serien    

   

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). New York den 20 november 1989. Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1990:20)   

   

Skolverket (2022). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022.