Kursplan

English translation of course syllabus

Arkeologi A, 30 högskolepoäng

(Archaeology A, 30 credits)

Kurskod 1001AR
Ämnesgrupp Arkeologi
Huvudområde Arkeologi
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 80%
Naturvetenskapliga området 20%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-05-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha

Kunskap och förståelse

  • kunskaper om arkeologins forskningshistoria
  • √∂versiktlig kunskap om arkeologins k√§llmaterial
  • f√∂rst√•else f√∂r olika perspektiv och tolkningsm√∂jligheter inom √§mnet
  • f√∂rst√•else f√∂r diskussionen om arkeologins m√∂jlighet att vara samtids- och samh√§llsrelevant

Färdighet och förmåga

  • f√∂rm√•ga att beskriva och identifiera olika typer av arkeologiskt k√§llmaterial
  • f√∂rm√•ga att relatera k√§llmaterialet till olika tiders samh√§llsf√∂rh√•llanden
  • f√∂rm√•ga att l√§sa och f√∂rst√• facklitteratur samt delta i en vetenskaplig seminariediskussion

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • f√∂rm√•ga att identifiera ett vetenskapligt f√∂rh√•llningss√§tt till kunskap pr√§glat av kritisk reflektion, konstruktiv vilja samt en √∂ppenhet och respekt f√∂r andras √•sikter och perspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra delkurser som behandlar arkeologins forskningshistoria och relation till omgivande samhälle, arkeologins teoribildning och metod, det arkeologiska källmaterialet och dess tolkningsmöjligheter och forntida samhällsförhållanden. I kursen ingår även exkursioner samt studiebesök.

Arkeologiska perspektiv - en introduktion, 7.5 högskolepoäng

(Archaeological Perspectives: an Introduction, 7.5 credits)

Delkursen avser att ge en orientering om vetenskaplig kunskapsteori och grundläggande kunskaper om arkeologins forskningshistoria och teoribildning. Särskilt betonas arkeologins relation till omgivande samhälle och hur det förflutna kan bidra till en fördjupad samtidsförståelse. I kursen ingår förutom föreläsningar, seminarier och litteraturstudier också en exkursion.

1001, Arkeologiska perspektiv - en introduktion, 7.5 högskolepoäng

(Archaeological Perspectives: an Introduction, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder, 7.5 högskolepoäng

(Material Culture and Society I, Stone Age and Bronze Age, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge kunskaper om arkeologiskt källmaterial och samhällsförhållanden under sten- och bronsålder. Dessutom diskuteras fortlöpande relationen mellan teori, källmaterial och tolkning. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.

1002, Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder, 7.5 högskolepoäng

(Material Culture and Society I, Stone Age and Bronze Age, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Materiell kultur och samhälle II, Järnålder, 7.5 högskolepoäng

(Material Culture and Society II, Iron Age, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge kunskaper om arkeologiskt källmaterial och samhällsförhållanden under järnålder och vikingatid. Dessutom diskuteras fortlöpande relationen mellan teori, källmaterial och tolkning. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.

1003, Materiell kultur och samhälle II, Järnålder, 7.5 högskolepoäng

(Material Culture and Society II, Iron Age, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Ting och text, Från medeltid till samtid, 7.5 högskolepoäng

(Material Culture and Written Sources, from the Middle Ages to the Present, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge kunskaper om hur den materiella kulturen kan bidra till en fördjupad förståelse av samhällen där vi även har tillgång till skriftliga källor. Delkursen hämtar exempel från medeltid till vår egen tid. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete och litteraturstudier.

1004, Ting och text, Från medeltid till samtid, 7.5 högskolepoäng

(Material Culture and Written Sources, from the Middle Ages.., 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Undervisningen inkluderar fördjupade fornsaksstudier där studenterna under handledning lär sig urskilja olika typer av artefakter. I kursen ingår även studiebesök och minst en exkursion. Vid exkursionerna stiftar studenterna bekantskap med skilda fornlämningsmiljöer och lär sig under handledning att känna igen olika fornlämningstyper och hur dessa uppträder i landskapet. Studiebesök och exkursioner är obligatoriska.

Examination

Arkeologiska perspektiv - en introduktion: Skriftlig hemuppgift samt redovisning.

Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder: Skriftlig tentamen.

Materiell kultur och samhälle II, Järnålder: Skriftlig tentamen.

Ting och text. Från medeltid till nutid: Grupparbete samt redovisning.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.