Kursplan

English translation of course syllabus

Nationalekonomi A, 30 högskolepoäng

(Economics A, 30 credits)

Kurskod 1001NE
Ämnesgrupp Nationalekonomi
Huvudområde Nationalekonomi
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-08-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2017-03-13.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2. (Områdesbehörighet A4). Matematik 3b / 3c kan ersättas av Matematik 2a / 2b / 2c samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

 • kunna definiera och f√∂rst√• inneb√∂rden av grundl√§ggande makro- och mikroekonomiska begrepp
 • ha kunskap om hur samspelet mellan olika marknader p√•verkar storheter som inflation, syssels√§ttning, betalningsbalans och l√•ngsiktig tillv√§xt
 • kunna identifiera olika typer av marknader
 • ha kunskap om f√∂retagens kostnadssamband
 • f√∂rst√• inneb√∂rden av grundl√§ggande handelsteori

Färdighet och förmåga

 • ha f√∂rm√•ga att beskriva den samtida konjunkturutvecklingen utifr√•n ett nationellt och ett globalt perspektiv
 • uppvisa en grundl√§ggande f√§rdighet att diskutera behovet av eventuella ekonomisk politiska √•tg√§rder utifr√•n ett makroekonomiskt perspektiv
 • ha f√∂rm√•ga att med hj√§lp av ekonomiska metoder beskriva hur man p√• ett b√§ttre s√§tt kan utnyttja tillg√§ngliga resurser i en ekonomi
 • med hj√§lp av ekonomisk teori kunna redog√∂ra f√∂r olika h√§ndelser utifr√•n ett mikroekonomiskt perspektiv
 • visa en grundl√§ggande f√∂rm√•ga att redog√∂ra f√∂r internationella handelsm√∂nster

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha f√∂rm√•ga att kritiskt kunna v√§rdera p√•st√•enden om ekonomins funktionss√§tt p√• makroniv√•
 • uppvisa f√∂rm√•ga att kritiskt granska och tolka ekonomisk information.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen börjar med en doktrinhistorisk genomgång av ämnet. Därefter följer definitioner av fundamentala makroekonomiska begrepp som BNP, bytesbalans, betalningsbalans och jämviktsarbetslöshet.

Med utgångspunkt i dessa definitioner konstrueras sedan en makroekonomisk modell som blir kursens huvudsakliga analysredskap. Modellen används för att studera hur samspelet mellan ekonomins varu-, penning-, kredit- och arbetsmarknad ger upphov till olika makroekonomiska utfall.

Kursen redogör också för effekterna av finans- och penningpolitiska åtgärder. Då Sverige är en liten öppen ekonomi ges en noggrann genomgång av valutamarknadens funktionssätt och av hur samspelet med omvärlden påverkar betalningsbalansens olika delar. Det teoretiska momentet ligger sedan till grund för en tillämpad diskussion som behandlar valutaunioner, den samtida finans- och penningpolitiken, arbetsmarknaden, långsiktig tillväxt samt ekonomiska kriser och globala obalanser.

De mikroekonomiska momentens huvudsakliga uppgift består i att beskriva hur man med mikroekonomisk teori kan förklara prisbildningen under olika marknadsformer. I detta sammanhang ges en noggrann genomgång av produktionsteorin och företagens kostnadssamband. Med hjälp av dessa begrepp förklaras prisbildningens betydelse för en effektiv resursanvändning. De mikroekonomiska momenten avslutas med en genomgång av teorier som belyser orsaker till och konsekvenser av internationell handel, vilket mynnar ut i en diskussion om ekonomisk integration.

Makroekonomi, 7.5 högskolepoäng

(Macroeconomics, 7.5 credits)

Denna delkurs behandlar grundläggande makroekonomisk teori som beskriver hur samspelet mellan varu-, penning-, kredit- och arbetsmarknaden påverkar makroekonomiska storheter som inflation, arbetslöshet, bytesbalans, växelkurs och långsiktig tillväxt.

1001, Makroekonomi, 7.5 högskolepoäng

(Macroeconomics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tillämpad makroekonomi, 7.5 högskolepoäng

(Applied Macroeconomics, 7.5 credits)

Delkursen ger en grundläggande förståelse för makroekonomiska problemställningar och för hur makroteorin i praktiken kan tillämpas i olika sammanhang. Under delkursen beskrivs hur makroteorin används för att förstå och utvärdera verkliga händelser på global och nationell nivå samt för att utvärdera den ekonomiska politikens möjligheter och begränsningar.

1002, Tillämpad Makroekonomi, 7.5 högskolepoäng

(Applied Macroeconomics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Mikroekonomi, 7.5 högskolepoäng

(Microeconomics, 7.5 credits)

Denna delkurs behandlar grundläggande mikroekonomisk teori om producenters och konsumenters marknadsbeteende. Dessutom beskrivs prisbildningen under olika marknadsformer samt prisbildningens betydelse för resursfördelning och effektiv resursanvändning.

1003, Mikroekonomi, 7.5 högskolepoäng

(Microeconomics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Mikrotillämpning och handelsteori, 7.5 högskolepoäng

(Applied Microeconomics and Trade Theory, 7.5 credits)

Momentet mikrotillämpning ger en grundläggande förståelse för mikroekonomiska problemställningar och förståelse för hur mikroteorin i praktiken kan tillämpas i olika ekonomiska sammanhang. Momentet handelsteori ger en grundläggande förståelse för varför länder handlar med varandra och för hur handelsmönstret mellan länder bestäms.

1004, Mikrotillämpning och handelsteori, 7.5 högskolepoäng

(Applied Microeconomics and Trade Theory, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier

Examination

1001 Makroekonomi

 • Skriftlig salstentamen

1002 Tillämpad makroekonomi

 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande
 • Muntliga redovisningar

1003 Mikroekonomi

 • Skriftlig salstentamen

1004 Mikrotillämpning och handelsteori

 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande
 • Muntliga redovisningar

Frånvaro från högst ett (1) seminarium på respektive delkurs (1002 & 1004) kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

2013-10-21: kursplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.