Kursplan

English translation of course syllabus

Idéhistoria C, 30 högskolepoäng

(History of Ideas C, 30 credits)

Kurskod 1003IH
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-04-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Idéhistoria/idé- och lärdomshistoria B, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten

Kunskap och förståelse

 • kunna analysera relationer mellan olika id√©traditioner i skilda tider
 • kunna f√∂rete djupare kunskaper inom ett speciellt id√©historiskt omr√•de, som valts i samr√•d med l√§rare
 • kunna j√§mf√∂ra olika relevanta vetenskapliga teorier och traditioner under efterkrigstiden i en insiktsfull och kritisk reflektion
 • kunna ringa in och formulera ett forskningsbart id√©historiskt problem samt skriftligt kunna presentera detta

Färdighet och förmåga

 • visa f√∂rm√•ga att producera en ca 35 sidor l√•ng, forskningsrelaterad uppsats om ett id√©historiskt √§mne
 • genomf√∂ra informationss√∂kning i arkiv, bibliotek och i nya internetbaserade system samt ha √∂versiktlig k√§nnedom om olika arkiv och samlingar i Sverige
 • beh√§rska formalia f√∂r f√∂rfattandet av vetenskapliga texter inom humaniora
 • planera sitt arbete och genomf√∂ra det inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha en klar f√∂rest√§llning om inneb√∂rden av kritisk vetenskaplig analys inom humaniora

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller tre delkurser. Förutom uppsats om 15 högskolepoäng ingår en delkurs i teori och metod samt en delkurs (Tematiska studier) som ger fördjupning på ett idéhistoriskt område.

Tematiska studier, 7.5 högskolepoäng

(Topic, 7.5 credits)

Delkursen innebär en ämnesmässig fördjupning på ett idéhistoriskt område, som väljs i samråd med examinator.

1001, Tematiska studier, 7.5 högskolepoäng

(Topic, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Methodology, 7.5 credits)

Delkursen är särskilt inriktad mot teori- och metodfrågor. Här behandlas särskilt tolkning och kritisk granskning av idéhistoriskt källmaterial samt olika teorier om detta.

1002, Teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Methodology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Delkursen innebär praktisk träning i att skriva en akademisk uppsats samt deltagande i ett humanistiskt seminarium. Seminarieverksamheten inbegriper såväl ventileringar av akademiska uppsatser med avseende på både vetenskaplig status och formalia som läsning, genomgång och diskussioner av aktuell litteratur inom ämnet.

1003, Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning, individuellt och i grupp.

Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Examination

 • Tematiska studier: Skriftlig framst√§llning (PM) √∂ver den aktuella litteraturen √∂ver det valda √§mnet
 • Teori och metod: Skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i seminarier
 • Uppsats: F√∂rfatta en uppsats √∂ver ett v√§l avgr√§nsat √§mne. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium. I examinationen ing√•r att opponera p√• en annan uppsats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.