Kursplan

Handelsrättslig översiktskurs, 15 högskolepoäng

(Introduction to Business Law, 15 credits)

Kurskod 1004HA
Ämnesgrupp Juridik och r√§ttsvetenskap
Huvudområde Affärsrätt
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Juridiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2021-04-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • identifiera och analysera enklare juridiska problem inom civilr√§tten samt f√∂resl√• l√∂sningar
  • visa √∂versiktlig kunskap och f√∂rst√•else f√∂r de normer, d.v.s. lagar och sedv√§njor, som reglerar f√∂retagens relationer inb√∂rdes, med samh√§llet, med organisationer och med enskilda individer
  • √∂versiktligt f√∂rklara och v√§rdera de juridiska konsekvenserna av parters olika agerande och vilka handlingsalternativ som f√∂religger
  • sj√§lv och i samverkan med andra genomf√∂ra en r√§ttsutredning inom f√∂rm√∂genhetsr√§ttens omr√•de och presentera resultatet av denna s√•v√§l skriftligt som muntligt.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en bred översikt över juridiken, med tonvikten på grundläggande handelsrättsliga regler. Särskild vikt läggs vid:

1. Avtalsrätt, d.v.s. avtals ingående, tolkning, fullmakt och ogiltighet.

2. Köprätt, d.v.s. reglerna för köp av olika typer av egendom i köplagen, konsumentköplagen, avbetalningsköplagen, hemförsäljningslagen m.fl.

3. Fastighetsrätt, d.v.s. jordabalkens regler om köp av fast egendom, lagfarts- och inteckningssystemet samt olika nyttjanderätter.

4. Associationsrätt, d.v.s. reglerna för samverkan i aktiebolag, handelsbolag och enkla bolag. Andra rättsområden som översiktligt behandlas under kursen är arbets-, marknads-, familje-, fordrings-, immaterial-, konkurs-/utsöknings-, obligations-/sak-, process-, skadestånds- och straffrätt.

1001, Seminarier, 3 högskolepoäng

(Seminars, 3 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1002, Tentamen, 12 högskolepoäng

(Exam, 12 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar, skriftliga inlämningsuppgifter och/eller studiebesök.

Examination

  • skriftlig salstentamen
  • aktivt seminariedeltagande
  • muntliga presentationer individuellt och i grupp
  • skriftliga inl√§mningsuppgifter individuellt och i grupp
  • obligatorisk n√§rvaro vid g√§stf√∂rel√§sningar och studiebes√∂k samt obligatorisk n√§rvaro vid introduktionsf√∂rel√§sning

Enstaka missade obligatoriska moment kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).