Kursplan

English translation of course syllabus

Kultur- och samhällsanalyser, 7.5 högskolepoäng

(Cultural and Social Analyses, 7.5 credits)

Kurskod 1013ET
Ämnesgrupp Etnologi
Huvudområde Etnologi
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-01-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i etnologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskaper och förståelse

  • goda kunskaper om olika typer av etnologiska tolkningar, kulturteori och de vetenskapliga sammanhang ur vilka dessa har utvecklats

Färdigheter och förmåga

  • f√∂rm√•ga att med h√∂g grad av sj√§lvst√§ndighet identifiera och argumentera runt skilda teoretiska diskussioner kring kultur, etnicitet, klass, genus, modernitet, senmodernitet och postmodernitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • f√∂rm√•ga att problematisera sambanden mellan historien, samtiden och framtiden
  • insikt om vikten av etnologiska kulturanalyser f√∂r att f√∂rst√• samtiden i Sverige och i Europa

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens fokus är teoretiska och metodologiska problemställningar i kulturvetenskapliga undersökningar av vardagsliv och tankevärldar i relation till övergripande samhällsförändringar kopplade till modernitet, senmodernitet och postmodernitet. Ett övergripande syfte är att synliggöra och problematisera fenomenologiska, kognitivt antropologiska respektive diskursanalytiska perspektiv på kulturella processer utifrån deras filosofiska fundament, kunskapsmål, begreppsapparat, val av metod och vetenskapliga resultat.

1001, Kultur- och samhällsanalyser, 7.5 högskolepoäng

(Cultural and Social Analyses, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier på kursnivå och på etnologiämnets högre seminarium är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.