Kursplan

English translation of course syllabus

Arkeologi B, 30 högskolepoäng

(Archaeology B, 30 credits)

Kurskod 1015AR
Ämnesgrupp Arkeologi
Huvudområde Arkeologi
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 75%
Naturvetenskapliga området 25%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2010-02-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Arkeologi A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

 • f√∂rdjupad kunskap inom arkeologi√§mnets specifika teori
 • f√∂rst√•else f√∂r √§mnets tolkningsproblematik i anslutning till k√§llmaterialet
 • kunskaper om kulturmilj√∂v√•rdens verksamhetsf√§lt och arbetss√§tt

Färdighet och förmåga

 • f√∂rm√•ga att formulera en avgr√§nsad vetenskaplig problemst√§llning, s√∂ka information i anslutning till denna och presentera resultatet skriftligt
 • grundl√§ggande f√§rdighet i s√•v√§l de praktiska moment som teoretiska st√§llningstagande som ing√•r i ett arkeologisk f√§ltarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • f√∂rm√•ga att sj√§lvst√§ndigt kunna uttrycka och argumentera f√∂r en vetenskaplig kunskapssyn
 • utvecklat ett eget f√∂rh√•llningss√§tt till arkeologins m√∂jlighet att vara samh√§llsrelevant och en f√∂rm√•ga att kommunicera med allm√§nheten.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra delkurser som tillsammans behandlar den vetenskapliga forskningsprocessen, arkeologisk tolkningsproblematik, vetenskaplig problemformulering, arkeologins och kulturmiljövårdens verksamhetsfält samtdokumentationsmetoder och det arkeologiska källmaterialets speciella karaktär.

Arkeologiska forskningsperspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Archaeological Research Perspectives, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge generella kunskaper om den vetenskapliga forskningsprocessen och om arkeologisk tolkningsproblematik genom tematiska fördjupningar. Olika frågor och inriktningar inom arkeologin tas upp till belysning. Diskussionen berör vilka slags kunskaper dessa inriktningar kan tänkas generera.

1001, Arkeologiska forskningsperspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Archaeological Research Perspectives, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Vetenskaplig problemformulering, 7.5 högskolepoäng

(Formulating Research Aims, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att träna förmågan att med utgångspunkt från tidigare forskning formulera en arkeologisk forskningsuppgift. Uppgiften innebär att studenten självständigt söker information i anslutning till ett arkeologiskt ämne.

1002, Vetenskaplig problemformulering, 7.5 högskolepoäng

(Formulating Research Aims, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Arkeologin i samhället, 7.5 högskolepoäng

(Archaeology and Contemporary Society, 7.5 credits)

Delkursen behandlar arkeologins roll i samhället. Kursen syftar dels till att diskutera vad arkeologin kan bidra med i ett vidare sammanhang, dels till att ge en orientering om hur dagens kulturmiljövård och arkeologiska förmedling fungerar.

1003, Arkeologin i samhället, 7.5 högskolepoäng

(Archaeology and Contemporary Society, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Arkeologiska fältstudier, 7.5 högskolepoäng

(Archaeological Field Studies, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge en orientering om arkeologiska dokumentationsmetoder samt ge en fördjupad förståelse för det arkeologiska källmaterialets karaktär och kunskapsmöjligheter. I kursen diskuteras även utgrävningens betydelse i den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden och för lokalsamhället.

1004, Arkeologiska fältstudier, 7.5 högskolepoäng

(Archaeological Field Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. I kursen ingår även studiebesök, exkursion samt ett mindre fältarbete som obligatoriska moment.

Vid studiebesöken till museer, myndigheter och naturvetenskapligt inriktade forskningsinstitutioner får studenterna stifta bekantskap med kulturmiljövårdens praktik och olika typer av laborativa moment.

Under exkursionen tränas studenterna under handledning i en fördjupad kulturlandskapsförståelse. Under fältarbetet får studenterna lära sig de metoder och praktiska moment som ingår i en arkeologisk undersökning och själva utföra dessa under lärares överinseende.

Examination

 • Arkeologiska forskningsperspektiv: Skriftlig tentamen.
 • Vetenskaplig problemformulering: Uppsats.
 • Arkeologin i samh√§llet: Grupparbete och hemuppgift.
 • Arkeologiska f√§ltstudier: Aktiv n√§rvaro, gruppuppgift samt redovisning av denna.

Information om obligatoriska moment meddelas vid varje delkurs start.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.