Kursplan

English translation of course syllabus

Våga tala - praktiska övningar, 7.5 högskolepoäng

(Public Speaking: Practical Exercises, 7.5 credits)

Kurskod 1018SR
Ämnesgrupp Retorik
Huvudområde Retorik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tvågradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2008-03-10 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskaper och förståelse

  • kunskap om grundläggande idéer i retorisk teori
  • kunskap om orsaker till och yttringar av talängslan samt metoder som kan användas för att hantera den

Färdigheter och förmåga

  • förmåga att tillämpa grundläggande retoriska begrepp på tal, seminariediskussioner och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • förmåga att medvetet förhålla sig till sin egen och andras talarroll och visa förmåga att byta perspektiv
  • en medvetenhet om sin egen talängslan och förmåga att avväga möjliga tillvägagångssätt att hantera den.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Seminariesamtal och muntlig redovisning är en viktig del av akademiska studier. Flera studenter grips av talängslan vid dessa undervisningstillfällen. På denna kurs får studenter öva sig på att tala i och inför en grupp. Kursen erbjuder ett särskilt pedagogiskt stöd för att minska studenternas talängslan. Under kursens gång får studenterna lära känna och prova på grundläggande retoriska verktyg - användbara i både studier och arbetsliv.

Våga tala - praktiska övningar, 7.5 högskolepoäng

(Public Speaking: Practical Exercises, 7.5 credits)

Under kursen får studenterna lära känna och prova på grundläggande retoriska verktyg för att hantera och minska talängslan.

1001, Våga tala - praktiska övningar, 7.5 högskolepoäng

(Public Speaking: Practical Exercises, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen ges i form av seminarier, gruppdiskussioner och övningar. Obligatorisk närvaro gäller under hela kursen.

Examination

Examination sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga redovisningar. Skriftlig tentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.