Kursplan

English translation of course syllabus

Arkivvetenskap A, 30 högskolepoäng

(Archival Science, 30 credits)

Kurskod 1019AV
Ämnesgrupp Arkivvetenskap
Huvudområde Arkivvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Tekniska området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2015

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2014-10-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r principerna f√∂r ny och √§ldre arkivredovisning, inklusive processorienterad arkivredovisning.
 • beskriva arkivv√§sendets teoretiska grund och historiska utveckling.
 • f√∂rklara r√§ttsregler och bakomliggande r√§ttsprinciper som reglerar arkivv√§sendet.
 • redog√∂ra f√∂r de informations- och datavetenskapliga grunderna f√∂r organisation av information.

Färdighet och förmåga

 • ordna ett arkiv och uppr√§tta en arkivbeskrivning enligt det processorienterade arkivredovisningssystemet samt √§ven att fullf√∂lja arkivredovisning enligt √§ldre principer.
 • genomf√∂ra en bevarande-¬≠ och gallringsutredning.
 • avv√§ga olika behov av tillg√§nglighet och bevarande av information i en organisation.
 • lagra, representera och organisera informationsb√§rande objekt i digitala milj√∂er p√• ett f√∂r situationen passande s√§tt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera och exemplifiera arkivariens och arkivens roll f√∂r offentligheten och det demokratiska samh√§llsskicket, f√∂r r√§ttss√§kerhet och f√∂r kulturarvets bevarande.
 • identifiera arkivariens s√§rskilda ansvar f√∂r ett l√•ngsiktighet i en organisation och inf√∂r omv√§rlden, i f√∂rh√•llande till det f√∂rflutna och till framtiden.
 • uppvisa ett kritiskt och metodiskt f√∂rh√•llningss√§tt till hantering av informationsbehov och systematiska ansatser f√∂r organisation av information.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över aktivvetenskapens grunder, begrepp och historiska utveckling. Behandlas gör även arkivredovisning och dokumenthantering i form av hanteringsplaner och andra styrmedel för dokument i en organisation. Kursen tar även upp digital hantering och arkivering samt ger en grund för studenternas informationsvärdering vid beslut om exempelvis gallring och handlingars autenticitet.

Introduktion till arkivvetenskapen, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Archival Science, 7.5 credits)

Delkursen ger en översikt över arkivvetenskapens grunder: grundläggande begrepp, teoretiska grunder och ämnets historiska utveckling, nationellt och internationellt. Vidare introduceras grundläggande rättsregler som styr arkivariens olika verksamheter. En väsentlig del av delkursen ägnas arkivariens uppdrag och motiven bakom detta uppdrag. Rättsregler och yrkestradition ger arkivarien en yrkesroll att värna om olika värden: demokratisk insyn och behov av sekretesskydd, effektiv åtkomst av information och bevarande av kulturarv. Långsiktigt tänkande om information från det förflutna och in i framtiden kännetecknar arkivariens uppgift.

1001, Introduktion till arkivvetenskapen, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Archival Science, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Arkivredovisning och dokumenthantering, 7.5 högskolepoäng

(Archival Description, 7.5 credits)

Delkursen inneh√•ller en teoretisk introduktion till gamla och nya arkivredovisningssystem med f√∂rvaltningshistoria och organisationsteori. Delkursens tyngdpunkt l√§ggs p√• grunderna i det processorienterade arkivredovisningssystemet utifr√•n en organisationsanalys. Även √§ldre former av arkivordnings- och arkivredovisningsprinciper presenteras. Delkursen tar ocks√• upp dokumenthantering och uppr√§ttande av dokumenthanteringsplaner, samt andra f√∂rekommande styrmedel f√∂r dokument i en organisation. Slutligen ger delkursen en √∂verblick √∂ver internationella standarder f√∂r arkivredovisning och metadata. Delkursen introducerar elektroniska arkivredovisningssystem, samt √§ven elektroniska diarie-/√§rendehanteringssystem.

1002, Arkivredovisning och dokumenthantering, 7.5 högskolepoäng

(Archival Description, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Informationsarkitektur, 7.5 högskolepoäng

(Information Architecture, 7.5 credits)

I delkursen studeras grunderna för lagring, representation och organisation av information i digitala miljöer. Olika tekniska såväl som användbarhetsrelaterade aspekter på tillgängliggörande berörs. Befintliga tillämpningar utvärderas och grunderna för nya läggs när olika miljöer, situationer och processer studeras ur ett informationsvetenskapligt perspektiv.

1003, Informationsarkitektur, 7.5 högskolepoäng

(Information Architecture, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Arkiven och informationsvärderingen, 7.5 högskolepoäng

(Archives and the Appraisal of Documents, 7.5 credits)

Delkursen inriktar sig mot att ge en grund för informationsvärdering, vilket bland annat utgör underlag för beslut om bevarande, gallring och tillgängliggörande av information. Delkursen fördjupar sig i proveniensprincipen samt i bedömningar av handlingars autenticitet och originalitet. Den källkritiska metoden introduceras som verktyg för bedömning av handlingar. Hur man avgör det kulturhistoriska värdet av en handling. Vilka krav på tillgänglighet ställer offentlighetsprincip, arkivlagen och sekretesslagstiftning. Praktiska moment i delkursen behandlar förfarandet vid en gallringsutredning och vid arkivleveranser.

1004, Arkiven och informationsvärderingen, 7.5 högskolepoäng

(Archives and the Appraisal of Documents, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisning sker via föreläsningar, seminarier och studiebesök. Praktiskt inriktade moment utgör en viktig del av kursen och har formen av laborationsövningar och projektarbeten, enskilt eller i grupp. En del laborationsmoment kommer att vara i datasalar, en del kan förläggas utanför högskolans campusområde. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för kursen. Information, övningar och dialog på kurswebben är en viktig del av undervisningen.

Examination

Introduktion till arkivvetenskapen, 7,5 högskolepoäng:

 • Skriftlig hemtentamen och seminariedeltagande

Arkivredovisning och dokumenthantering, 7,5 högskolepoäng:

 • Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter, projektarbete och seminariedeltagande

Informationsarkitektur, 7,5 högskolepoäng:

 • Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter, projektarbete och seminariedeltagande.

Arkiven och informationsvärderingen, 7,5 högskolepoäng:

 • Skriftlig hemtentamen, laborationsuppgifter och seminariedeltagande.

Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.