Kursplan

English translation of course syllabus

Filosofins historia, 15 högskolepoäng

(History of Philosophy, 15 credits)

Kurskod 1020FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-01-11 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • redovisa grundl√§ggande kunskap om det filosofiska t√§nkandets historia fr√•n antiken till mitten av 1900-talet
  • ge en grundl√§ggande inblick i etik, logik, metafysik och politik
  • uppvisa grundl√§ggande f√∂rst√•else f√∂r det filosofiska t√§nkandets metoder och centrala intresseomr√•den
  • l√§sa filosofiska originaltexter fr√•n antik till modern tid
  • genomf√∂ra enklare j√§mf√∂relser mellan betraktelses√§tt fr√•n olika tidsperioder
  • identifiera filosofiska problem
  • beh√§rska datorn som kommunikationsverktyg vid akademiska studier
  • reflektera p√• ett grundl√§ggande filosofiskt kritiskt och argumenterande f√∂rh√•llningss√§tt

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar sammanfattande de fyra teman som utgör den nuvarande A-kursen i filosofi vid Södertörns högskola.Dessa fyra teman är Etik, Logik, Metafysik och Politik.

Den klassiska filosofin, från Antiken till Kant, 7.5 högskolepoäng

(Classical Philosophy: from Antiquity to Kant, 7.5 credits)

I denna delkurs behandlas från antiken; försokratikerna, Platon, Aristoteles och senantik filosofi, utifrån bl.a. naturfilosofi, kunskapsteori och skepticism, etik och politiskt tänkande. Från medeltid och renässans tas skolastikens förenande av aristotelisk filosofi och kristendom upp, och renässanshumanismens återupptäckt av Platon.

1001, Den klassiska filosofin, från Antiken till Kant, 7.5 högskolepoäng

(Classical Philosophy: from Antiquity to Kant, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Den moderna filosofin, från Kant till mitten av 1900-talet, 7.5 högskolepoäng

(Modern Philosophy: from Kant to the Mid-20th Century, 7.5 credits)

Denna delkurs tar upp 1600- och 1700-talsfilosofins huvudriktningar, rationalism (Descartes, Spinoza, Leibniz) och empirism (Locke, Berkeley, Hume), samt Kants syntes därav. Viktiga teman är naturvetenskaplig kunskap, etik och politisk filosofi. Vidare behandlas 1800-talets filosofi och framväxten av 1900-talets tänkande. Bl.a. berörs Hegel, Marx, Nietzsche, och uppkomsten av den analytiska filosofin och fenomenologin.

1002, Den moderna filosofin, från Kant till mitten av 1900-talet, 7.5 högskolepoäng

(Modern Philosophy: from Kant to the Mid-20th Century, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Nätbaserad undervisning

Examination

Båda delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.