Kursplan

English translation of course syllabus

Socialt arbete, magisteruppsats, 30 högskolepoäng

(Social Work, Master's Dissertation, 30 credits)

Kurskod 1020SA
Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg
Huvudområde Socialt arbete
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2016

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet Socialt arbete samt gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • √∂verblicka och kritiskt tolka det vetenskapliga forskningsf√§ltet socialt arbete samt redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupade kunskaper och insikter inom utvalda delar av f√§ltet
 • ing√•ende redog√∂ra f√∂r vetenskapsteoretisk kunskap samt urskilja olika vetenskapliga paradigm och deras relevans f√∂r teoribildning i socialt arbete
 • sj√§lvst√§ndigt sammanfatta och till√§mpa f√∂rdjupade metodkunskaper inom det sociala arbetets forskningsf√§lt
 • ing√•ende redog√∂ra och reflektera kring olika aspekter av vetenskaplig kommunikation samt sj√§lvst√§ndigt bevaka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete

Färdighet och förmåga

 • problematisera och analysera komplexa fenomen inom det sociala arbetets f√§lt
 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, avgr√§nsa och formulera ett forskningsproblem inom socialt arbete samt planera och med adekvata metoder genomf√∂ra kvalificerade vetenskapliga uppgifter
 • till√§mpa avancerad samh√§llsvetenskaplig teori, metod och forskningsetiska principer p√• forskning i socialt arbete
 • integrera kunskap fr√•n olika vetenskapliga discipliner och till√§mpa dessa i analyser av socialvetenskaplig forskning
 • muntligt och skriftligt och i dialog med olika grupper, redog√∂ra f√∂r vetenskapliga slutsatser och de argument som ligger till grund f√∂r dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • s√∂ka och kritiskt v√§rdera forskningsresultat och f√∂lja den nationella och internationella kunskapsutvecklingen i socialt arbete
 • sj√§lvst√§ndigt bed√∂ma och v√§rdera vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter i socialt arbete
 • reflektera kring vetenskapens m√∂jligheter och begr√§nsningar samt identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap kring det sociala arbetet

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen fördjupar kunskapen kring forskningsmetodologiska frågor och teoretisk analys, och kunskapen om det sociala arbetets teoretiska grundvalar.

Kursens huvudfokus består av författandet av ett självständigt arbete (uppsats), opposition samt en serie seminarier kring forskningsprocessen. Stor vikt läggs vid problemformulering, förankring i relevant forskning på det valda forskningsfältet samt metodologisk uppläggning.

Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Analyses and Research Methods in Social Work, 7.5 credits)

I delkursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper om teoretiska perspektiv och hur teorier kan användas på empiriska material och hur man finner samstämmighet mellan teoretisk nivå och empiriskt material, metoder och metodologiska problem, analys och tolkning av material. Dessutom behandlas frågor om utvärdering, evidens och villkoren för en kunskapsbaserad socialtjänst.

1001, Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Analyses and Research Methods in Social Work, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Knowledge Bases in Urban Social Work, 7.5 credits)

Kursen syftar till att skapa en bättre förståelse för betydelsen av interaktionen mellan människor, lokala organisationer och de lokala myndigheterna och hur detta påverkar det urbana sociala arbetet.

1002, Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete, 7.5 högskolepoäng

(Knowledge Bases in Urban Social Work, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Självständigt examensarbete (Magisteruppsats), 15 högskolepoäng

(Independent Degree Project (Master's dissertation), 15 credits)

Delkursen syftar till att studenterna under handledning ska genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete rörande en problemställning med relevans för ämnet socialt arbete. Examensarbetet kan med fördel kopplas till något av de forskningsområden som finns företrädda vid institutionen. Genom detta arbete ska studenterna träna på att formulera en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, sammanställa och presentera resultatet samt redovisa uppgiften i skriftlig form och vid ett offentligt seminarium försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.

1003, Självständigt forskningsarbete (Magisteruppsats), 15 högskolepoäng

(Independent Degree Project (Master's dissertation), 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

1001: Analys- och forskningsmetoder i socialt arbete:

 • Undervisningen bedrivs i form av f√∂rel√§sningar, seminarier och deltagarpresentationer. Betydande uppm√§rksamhet √§gnas √•t deltagarnas arbete med avhandlings- och tidskriftsgranskningar och forskningsskisser.

1002: Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete:

 • Undervisningen bedrivs i form av f√∂rel√§sningar, seminarier, och deltagarpresentationer.

1003: Självständigt examensarbete (Magisteruppsats):

 • Undervisning sker genom handledning och seminarier.

Uppsatsarbetet genomförs av författaren under handledares rådgivning. Forskningsarbetets inriktning och utformning bestäms av den studerande i samråd med handledare. Handledning kan ske såväl enskilt som i grupp.

Handledningstiden är begränsad till den termin studenten först registrerades på kursen. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Examination

1001: Analys- och forskningsmetoder:

 • Muntliga redovisningar och skriftliga inl√§mningsuppgifter, s√•v√§l individuellt som i grupp.
 • Seminariedeltagande

1002: Teoretiska grundvalar för urbant socialt arbete:

 • Individuell skriftlig inl√§mningsuppgift
 • Seminariedeltagande

1003: Självständigt examensarbete (Magisteruppsats):

 • Framl√§ggande av ett sj√§lvst√§ndigt arbete. Arbetet kan antingen presenteras som en sammanh√§ngande text i form av en uppsats eller som en vetenskaplig artikel. Examensarbetet genomf√∂rs individuellt eller i par. Bed√∂mning av presentation g√∂rs alltid p√• individuell prestation.
 • Opposition p√• en annan students sj√§lvst√§ndiga arbete
 • En popul√§rvetenskaplig sammanfattning av det egna arbetet
 • Engelskt abstract av det egna arbetet
 • Seminariedeltagande

Enstaka missade seminarier eller andra obligatoriska moment kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte de högre seminarier där studenten måste delta.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.