Kursplan

English translation of course syllabus

Arkivvetenskap C, 30 högskolepoäng

(Archival Science C, 30 credits)

Kurskod 1021AV
Ämnesgrupp Arkivvetenskap
Huvudområde Arkivvetenskap
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2015

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2014-10-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B om 30 högskolepoäng vardera

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • v√§rdera och redog√∂ra f√∂r utvalt sakomr√•de och tillh√∂rande forskningsl√§ge
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r olika kunskapsteoretiska och metodologiska skolor
 • redog√∂ra f√∂r och j√§mf√∂ra ett urval av relevanta teori- och metodansatser
 • √∂vergripande redog√∂ra f√∂r och reflektera kring arkivarieyrkets skiftande arbetsuppgifter (g√§ller endast den valbara delkursen Praktik)

Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, formulera och unders√∂ka ett arkivvetenskapligt problem samt genomf√∂ra uppgifter inom givna tidsramar
 • sj√§lvst√§ndigt s√∂ka, samla, v√§rdera och kritiskt tolka relevant information f√∂r en problemst√§llning
 • muntligt och skriftligt redog√∂ra f√∂r och f√∂rsvara ett utvalt k√§llmaterial, vald metod och teori samt egna slutsatser
 • granska och presentera konstruktiv och vetenskapligt motiverad kritik av forskning
 • integrera kunskapsteoretiska st√§llningstaganden med en unders√∂kningsprocess
 • till√§mpa relevanta arkivvetenskapliga teman p√• den verksamhet som bedrivs inom arkivarieyrket (g√§ller endast den valbara delkursen Praktik)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera den egna kunskapsteoretiska positionen i en genomf√∂rd unders√∂kning.
 • till√§mpa grundl√§ggande forskningsetiska regelverk och bed√∂mningar.
 • sj√§lvst√§ndigt, som yrkesverksam arkivarie, tr√§ffa avg√∂randen utifr√•n lagstiftning eller allm√§nna arkivetiska st√•ndpunkter (g√§ller endast den valbara delkursen Praktik)

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är en vetenskaplig fördjupning i arkivvetenskap med tyngdpunkt på att genomföra ett eget större vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Kursen tar även upp allmänna arkivvetenskapliga frågor och aktuella frågor inom arkivsektorn och i yrkeslivet för arkivarier. Två delkurser - Teori och metod samt Uppsats - läses gemensamt. Därutöver väljer studenten antingen läskursen Tematisk fördjupning eller en fem veckors praktik, förutsatt att praktikplats ordnats i förväg.

Teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Method, 7.5 credits)

Delkursen tar upp kunskapsteoretiska grunder och ett urval av för arkivvetenskapliga studier relevanta teori- och metodansatser. Vidare tas uppsatsskrivande som en arbetsprocess upp, inklusive forskningsetiska aspekter relevanta för arkivvetenskapliga studier men också för annan forskning baserad på data från arkiv.

1001, Teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Theory and Method, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Valbar kurs: Tematisk fördjupning, 7.5 högskolepoäng

(Optional Course: Placement, 7.5 credits)

Ämnesm√§ssig och arkivteoretisk f√∂rdjupning genom sj√§lvst√§ndiga litteraturstudier inom ett omr√•de som v√§ljs ut i samr√•d med examinator.

1002, Tematisk fördjupning, 7.5 högskolepoäng

(Placement, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Valbart kurs: Praktik, 7.5 högskolepoäng

(Optional Course: Placement, 7.5 credits)

Delkursen innefattar en praktikperiod på motsvarande fem veckor heltid på en arkivinstitution eller en organisations arkivavdelning. Den innehåller även seminarier där teoretiskt innehåll blandas med frågeställningar kring arbetsmarknaden och arkivariens yrkesliv. Praktikplats söks och ordnas av studenten, samt godkänns av kursansvarig före delkursens start. Högskolan har rätt att vid behov styra fördelningen av praktikanter mellan olika praktikplatser. Minimikrav för praktikplatsen är att det finns en arkivarie inom verksamheten som kan handleda studenten, samt en urskiljbar arkivenhet.

1003, Praktik, 7.5 högskolepoäng

(Placement, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Med stöd av en handledare identifierar studenten en forskningsuppgift med syfte och frågeställningar, utformar en adekvat metod, genomför en undersökning som relateras till ett relevant forskningsläge, samt presenterar denna i form av en skriven uppsats.

Uppsatsen examineras på ett uppsatsseminarium där författaren har till uppgift att försvara uppsatsen. Ett viktigt moment är att som opponent granska en annan students C-uppsats och i en dialog med uppsatsförfattaren redovisa granskningen av uppsatsens vetenskapliga kvalitet.

1004, Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Teori och metod, 7,5 högskolepoäng:

 • Undervisningen sker i form av en seminarieserie med obligatorisk n√§rvaro.

Valbar kurs: Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng

 • Undervisningen best√•r av sj√§lvstudier med inledande och avslutande tr√§ffar med delkursansvarig l√§rare. Litteratur v√§ljs i samr√•d men delkursansvarig l√§rare.

Valbar kurs: Praktik, 7,5 högskolepoäng

 • Delkursen omfattar fem veckors praktik vid n√•gon arkivinstitution eller arkivenhet inom en organisation. Dessutom h√•lls seminarier vid h√∂gskolan d√§r ett antal n√§rvarotillf√§llen √§r obligatoriska. Fri tid till att bes√∂ka seminariet under praktikperioden regleras i kontraktet med praktikplatsen.

Uppsats, 15 högskolepoäng

 • Delkursen best√•r i huvudsak av sj√§lvst√§ndigt genomf√∂rd forskningsuppgift med st√∂d fr√•n en utsedd handledare. Undervisning sker i seminarieform under perioden f√∂r uppsatsskrivandet. Uppsatsen ventileras p√• uppsatsseminarier med obligatorisk n√§rvaro.

Examination

1001, Teori och metod, 7,5 högskolepoäng

 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter till seminarier

1002, Valbar kurs: Tematisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng

 • Skriftligt PM samt muntlig examinationsuppgift

1003, Valbar kurs: Praktik, 7,5 högskolepoäng

 • Intygande fr√•n praktikplatsens ansvarige att studenten fullgjort n√§rvaro och arbetsuppgifter p√• ett n√∂jaktigt s√§tt
 • Muntlig presentation av praktikplatsen
 • Skriftlig uppgift efter praktikperiodens slut
 • Seminariedeltagande

1004, Uppsats, 15 högskolepoäng

 • Skriftligt sj√§lvst√§ndigt arbete (uppsats)
 • Uppsatsventilering vid ett obligatoriskt seminarium d√§r ocks√• uppsatsf√∂rfattarens f√∂rsvar v√§gs in vid bed√∂mningen.
 • Genomf√∂rd opposition p√• annan students uppsats.
 • Aktivt deltagande p√• √∂vriga ventileringar

Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift. Dock kan inte uppsatsventileringen kompenseras med skriftliga uppgifter utan kräver studentens deltagande.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Mall för kontrakt med praktikplats publiceras på arkivvetenskapens hemsida (www.sh.se/arkivvetenskap).