Kursplan

Arkivvetenskapligt projekt och praktik, 30 högskolepoäng

(Archival Science Project and Placement, 30 credits)

Kurskod 1022AV
Ämnesgrupp Arkivvetenskap
Huvudområde Arkivvetenskap
Fördjupning G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2015

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2014-11-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B, 60 högskolepoäng, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • beskriva centrala teorier och begrepp kring l√§rande och kunskapsbildning i barn- och vuxenpedagogik
 • sammanfatta skol¬≠- och arkivsektorns m√•l med arkivpedagogisk verksamhet
 • √∂vergripande redog√∂ra f√∂r arkivarieyrkets skiftande arbetsuppgifter
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r ett utvalt arkivvetenskapligt sakomr√•de och tillh√∂rande forskningsl√§ge

Färdighet och förmåga

 • analysera svensk och internationell arkivpedagogisk praktik
 • planera undervisning med arkivpedagogiskt tema
 • bed√∂ma anv√§ndbarheten av arkivresurser i undervisning
 • till√§mpa relevanta arkivvetenskapliga teman p√• den verksamhet som bedrivs inom arkivarieyrket
 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, formulera och unders√∂ka ett arkivvetenskapligt problem och genomf√∂ra ett d√§rtill h√∂rande projektarbete inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera och g√∂ra egna val i arkivdidaktiska fr√•gor om inneh√•ll i och framf√∂rande av ett kunskapsstoff
 • fatta sj√§lvst√§ndiga avg√∂randen utifr√•n lagstiftning eller allm√§nna arkivetiska st√•ndpunkter
 • identifiera den egna kunskapsteoretiska positionen i en genomf√∂rd unders√∂kning

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen integrerar praktiska och teoretiska teman inom det samtida arkivväsendet. Den innehåller en fördjupning i arkivpedagogik, liksom en praktik om cirka 10 veckor där studenten förväntas kunna tillämpa sina arkivvetenskapliga kunskaper. Avslutningsvis får studenten genomföra ett självständigt projektarbete inom arkivområdet. Ett genomgående inslag i kursen är aktuella frågor inom arkivsektorn och i yrkeslivet för arkivarier.

Observera att en f√∂ruts√§ttning f√∂r att kunna g√• kursen √§r att studenten s√∂kt och ordnat en praktikplats som godk√§nts av kursansvarig l√§rare. Se √§ven punkt 9: Övrigt.

Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng

(Archive­based Teaching and Learning, 7.5 credits)

Inom arkivsektorn finns idag en växande medvetenhet om behovet av pedagogisk utveckling som en del av att tillgängliggöra arkiven, i egen regi och i samverkan med utbildningsinstitutioner. Kursen tar upp grundläggande pedagogiska teorier och begrepp, såväl barn-­ och ungdomspedagogik som vuxenpedagogik, samt hur pedagogiken kan tillämpas inom arkivsektorn. Jämförelser görs också med näraliggande pedagogik inom biblioteks-­ och museivärlden. Delkursen berör vidare undervisningssituationen, men också användningen av utställningar och webbplatser som pedagogiska hjälpmedel.

1001, Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng

(Archive­based Teaching and Learning, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Arkivvetenskaplig praktik, 15 högskolepoäng

(Archival Science: Placement, 15 credits)

Delkursen utgörs av en praktikperiod på motsvarande tio veckor heltid på en arkivinstitution eller en organisations arkivavdelning. Den innehåller även seminarier där teoretiskt innehåll blandas med frågeställningar kring arbetsmarknaden och arkivariens yrkesliv. Praktikplats söks och ordnas av studenten, samt godkänns av kursansvarig före terminsstart. Minimikrav för praktikplatsen är att det finns en arkivarie inom verksamheten som kan handleda studenten, samt en urskiljbar arkivenhet.

1002, Aktivvetenskaplig praktik, 15 högskolepoäng

(Archival Science: Placement, 15 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Projektarbete, 7,5 högskolepoäng

(Project work, 7.5 credits)

Med stöd av en handledare genomför studenten - exempelvis med utgångspunkt i den egna praktikuppgiften - ett självständigt och arkivvetenskapligt förankrat projektarbete. Där utför studenten en fördjupad utredning av något aktuellt problem eller förhållande inom arkivväsendet, med redogörelser för olika lösningar och tänkbara konsekvenser. Arbetet ska vara förankrat i relevant arkivvetenskaplig teori och metoddiskussion.

Projektarbetet läggs fram skriftligt på ett seminarium där författaren försvarar sitt arbete. Det ska också kortfattat presenteras muntligt. Ett viktigt moment är att som opponent granska en annan students arbete och i en dialog med denne redovisa granskningen av arbetets vetenskapliga kvalitet.

1003, Projektarbete, 7,5 högskolepoäng

(Project work, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng

Undervisningen bedrivs som föreläsningar och seminarier.

Praktik, 15 högskolepoäng

Delkursen omfattar en praktik om cirka 10 veckor vid någon arkivinstitution eller arkivenhet inom en organisation. Dessutom hålls under praktikperioden seminarier vid högskolan där ett visst antal närvarotillfällen är obligatoriska. Fri tid till att besöka seminariet under praktikperioden regleras i kontraktet med praktikplatsen.

(se mer under punkt: Övrigt)

Projektarbete, 7,5 högskolepoäng

Kursen består i huvudsak av ett självständigt genomfört projektarbete med stöd från en utsedd handledare. Undervisning ges även i seminarieform under perioden då arbetet författas. Arbetet ventileras på seminarium.

Examination

1001, Arkivpedagogik, 7,5 högskolepoäng

 • Skriftlig hemtentamen
 • Muntlig redovisning
 • Seminariedeltagande

1002, Praktik, 15 högskolepoäng

 • Intygande fr√•n praktikplatsens ansvarige att studenten fullgjort n√§rvaro och arbetsuppgifter p√• ett n√∂jaktigt s√§tt.
 • Muntlig presentation av praktikplatsen
 • Skriftlig uppgift efter praktikperiodens slut
 • Seminariedeltagande

1003, Projektarbete, 7,5 högskolepoäng

 • Skriftligt sj√§lvst√§ndigt projektarbete
 • Seminariedeltagande, inklusive ett ventileringstillf√§lle d√§r ocks√• f√∂rfattarens f√∂rsvar v√§gs in vid bed√∂mningen, genomf√∂rd opposition p√• annan students projektarbete samt aktivt deltagande p√• √∂vriga ventileringar.

Enstaka missat obligatoriskt seminarium kan, i samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuella kompletteringar skall vara inlämnade senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

En förutsättning för att kunna gå kursen är att studenten sökt och ordnat en praktikplats som godkänts av kursansvarig lärare.
Mall för kontrakt med praktikplats publiceras på arkivvetenskapens hemsida (www.sh.se/arkivvetenskap).