Kursplan

English translation of course syllabus

Tematisk fördjupning, arkeologi, 7.5 högskolepoäng

(Topic, Archaeology, 7.5 credits)

Kurskod 1023AR
Ämnesgrupp Arkeologi
Huvudområde Arkeologi
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Masterprogram i arkeologi
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-03-27 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till masterprogrammet i arkeologi.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

  • uppvisa f√∂rdjupade kunskaper om den arkeologiska forskningsprocessen
  • redovisa f√∂rdjupade kunskaper om ett specifikt arkeologiskt k√§llmaterial och dess tolkningsm√∂jlighet

Färdighet och förmåga

  • skriftligt och muntligt presentera kunskapssammanst√§llningar
  • argumentera f√∂r en egen st√•ndpunkt inom ett forskningsf√§lt
  • aktivt och sj√§lvst√§ndigt delta i vetenskapliga diskussioner med egna inl√§gg
  • uppvisa f√∂rdjupad insikt i det arkeologiska k√§llmaterialets m√∂jligheter och begr√§nsningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • f√∂ra en etisk diskussion kring hanteringen av kulturarvet och m√§nskliga kvarlevor
  • sj√§lvst√§ndigt f√∂rh√•lla sig till avancerade arkeologiska problem och fr√•gest√§llningar
  • relatera arkeologiska kunskaper till aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Tematisk fördjupning, arkeologi, 7.5 högskolepoäng

(Topic, Archaeology, 7.5 credits)

Delkursen erbjuder en möjlighet till fördjupning i anslutning till studentens specialområde inom huvudområdet arkeologi.

1001, Tematisk fördjupning, arkeologi, 7.5 högskolepoäng

(Topic, Archaeology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, egna redovisningar, fältarbete och studiebesök.

Examination

Skriftlig hemtentamen, muntlig redovisning samt aktivit deltagande vid seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.