Kursplan

Filosofi B, 30 högskolepoäng

(Philosophy B, 30 credits)

Kurskod 1023FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Fördjupning G1E (Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2017-01-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofi A, 30 högskolepoäng eller A-kurs i antingen teoretisk eller praktisk filosofi från annat lärosäte, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • ge en f√∂rdjupad redog√∂relse f√∂r olika teorier inom etik, politisk filosofi, estetik, filosofisk logik, kunskapsteori och metafysik
 • ge en grundl√§ggande redog√∂relse f√∂r huvuddragen i filosofins historia

Färdighet och förmåga

 • till√§mpa grundl√§ggande formalia vid skrivande av vetenskapliga texter inom humanistisk forskning
 • identifiera, definiera och sj√§lv formulera ett filosofiskt problem
 • reflektera √∂ver tidsavst√•nd, spr√•kavst√•nd och kulturella skillnader
 • till√§mpa textanalys och texttolkning av filosofiska texter
 • skriftligen presentera filosofiska texter och egna argument
 • i en uppsats redog√∂ra f√∂r en filosofisk problematik p√• ett adekvat s√§tt med utg√•ngspunkt i en originaltext
 • i en uppsats √•terge en vetenskaplig debatt med flera st√•ndpunkter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt argumentera utifr√•n ett filosofiskt f√∂rh√•llningss√§tt
 • j√§mf√∂ra och v√§rdera olika filosofiska teorier
 • reflektera √∂ver existentiella grundfr√•gor p√• ett fritt och systematiskt s√§tt.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består dels av tre delkurser under rubrikerna Etik/Politik 2, Logik 2 samt Metafysik 2, dels en uppsats om 7.5 högskolepoäng. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom etik, politisk filosofi, estetik, filosofisk logik, kunskapsteori och metafysik. Varje delkurs är organiserad kring ett filosofiskt verk eller ett tematiskt filosofiskt område. Klassiska filosofiska texter läses och analyseras tillsammans med aktuell forskningslitteratur.

Under terminen löper också ett uppsatsseminarium där metodologiska och tolkningsteoretiska problem diskuteras, samt olika frågor som rör uppsatsarbetet. Studenten övar även på att formulera filosofiska frågeställningar och att behärska formalia för akademiskt skrivande.

Etik/Politik 2, 7,5 högskolepoäng

(Ethics 2 / Politics 2, 7.5 credits)

Delkursen fördjupar studiet av etiken och av de moraliska värdenas framväxt såväl ur ett historiskt som ur ett systematiskt perspektiv. Kopplingen mellan etik och politisk filosofi, såväl som mellan etik och estetik, behandlas.

1001, Etik/Politik 2, 7,5 högskolepoäng

(Ethics 2 / Politics 2, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Logik 2, 7,5 högskolepoäng

(Logic 2, 7.5 credits)

Delkursen behandlar några av de centrala temana inom vetenskapsfilosofi, språkfilosofi och filosofisk logik. Särskild vikt läggs vid begrepp som sanning, kunskap och logisk form.

1002, Logik 2, 7,5 högskolepoäng

(Logic 2, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Metafysik 2, 7,5 högskolepoäng

(Metaphysics 2, 7.5 credits)

Delkursen erbjuder en fördjupning i ett modernt metafysiskt och kunskapsteoretiskt system eller verk. I fokus står förhållandet mellan tänkandet och verklighetens struktur eller grundvalar.

1003, Metafysik 2, 7,5 högskolepoäng

(Metaphysics 2, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Uppsats, 7,5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Huvudsyftet med delkursen är att träna sig i författandet av en kortare akademisk uppsats inom en given tematisk ram. På seminariet diskuteras, vid sidan av metodologiska och tolkningsteoretiska frågor, uppsatsskrivandets olika aspekter, såsom frågeställning, formalia, disposition och referenshantering.

1004, Uppsats, 7,5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Nätbaserad undervisning, vilket innebär skriftliga diskussioner som ordnas på högskolans plattform för distansundervisning, med stöd i föreläsningsmaterial som görs tillgängligt på plattformen. Dessutom ingår handledning under uppsatskursen.

Examination

Etik/Politik 2, Logik 2 och Metafysik 2 examineras dels genom skriftlig hemtentamen, dels genom aktivt deltagande i skriftliga diskussioner. Uppsatsmomentet examineras dels genom författandet av egen uppsats, dels genom skriftlig opponering på en annan uppsats.

För betyget Väl Godkänt krävs motsvarande betyg på minst två av delkurserna varav en skall vara uppsats.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.