Kursplan

English translation of course syllabus

Genus på scen kring 1900, 7.5 högskolepoäng

(Gender on Stage at the Turn of the Century 1800-1900, 7.5 credits)

Kurskod 1023LV
Ämnesgrupp Litteraturvetenskap
Huvudområde Litteraturvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2010-06-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskap och förståelse

  • god kunskap om ett antal nordiska dramatiska verk kring 1900
  • god kunskap om diskussionen kring k√∂n och genus kring 1900

Färdighet och förmåga

  • f√§rdighet i att beskriva och analysera skillnader mellan drama som text och drama som iscens√§ttning
  • kritisk f√∂rm√•ga att fril√§gga dolda v√§rderingar i texter

Värdringsförmåga och förhållningssätt

  • v√§lgrundad insikt i betydelsen av ett kritiskt, v√§l f√∂rberett, textanalytiskt f√∂rh√•llningss√§tt

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen avser att ge en god förmåga att analysera dramatik kring 1900, både som text och som iscensättning, med särskild uppmärksamhet på genuskonstruktioner.

1001, Genus på scen kring 1900, 7.5 högskolepoäng

(Gender on Stage at the Turn of the Century 1800-1900, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad.

Studenten förväntas göra uppgifter till varje veckas tema. Exempelvis: analysera ett drama eller en iscensättning, att redogöra för en teoretisk uppgift som anvisats av läraren.

Examination

Examination sker genom en hemuppsats samt genom uppgifter till varje veckas tema.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.