Kursplan

English translation of course syllabus

Aktuell forskning inom arkeologi, 7.5 högskolepoäng

(Current Research in Archaeology, 7.5 credits)

Kurskod 1024AR
Ämnesgrupp Arkeologi
Huvudområde Arkeologi
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Magisterprogram i arkeologiMasterprogram i arkeologi
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-03-05 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Master- eller Magisterprogram i arkeologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • uppvisa breda kunskaper om den arkeologiska forskningsprocessen
  • f√∂ra en f√∂rdjupad argumentation f√∂r en egen st√•ndpunkt
  • sj√§lvst√§ndigt f√∂rh√•lla sig till avancerade arkeologiska problem och fr√•gest√§llningar
  • relatera arkeologiska kunskaper till aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
  • uppvisa f√∂rdjupad insikt i det arkeologiska k√§llmaterialets m√∂jligheter och begr√§nsningar

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge fördjupade insikter och kunskaper om arkeologisk forskning. Under kursen tränas studenten att kritiskt analysera olika forskningsarbeten avseende syfte, teori, metod och genomförande. Särskild vikt läggs vid att utifrån en analys av andras forskning formulera en egen forskningsuppgift. Dessutom diskuteras arkeologins roll och betydelse i ett vidare vetenskapligt och samhälleligt sammanhang.

1001, Aktuell forskning inom arkeologi, 7.5 högskolepoäng

(Current Research in Archaeology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, egna redovisningar, studiebesök och fältstudier.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning. Seminarierna har obligatorisk närvaro.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.