Kursplan

English translation of course syllabus

Grekiska för filosofer, 7.5 högskolepoäng

(Greek for Philosophers, 7.5 credits)

Kurskod 1024FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2017-03-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

  • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande grekisk forml√§ra
  • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande grekisk syntax

Färdighet och förmåga

  • beh√§rska centrala filosofiska grekiska termer
  • analysera och f√∂rst√• enklare klassiska filosofiska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • resonera kring den klassiska grekiskans betydelse f√∂r filosofin som dess f√∂rsta spr√•k

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge förmåga att analysera och översätta lättare till normalsvåra filosofiska texter på antik grekiska och att ge grundläggande kunskap om grekiskans formlära, samt en grundläggande förståelse av de viktigaste delarna av det antika språkets syntax. Textläsning och grammatikstudium löper parallellt under hela undervisningsperioden. Med utgångspunkt i en nybörjarbok studeras den antika grekiskans formlära, det viktigaste av syntaxen samt ett centralt, främst filosofiskt ordförråd. En viss färdighet i självständig språklig interpretation inövas.

1001, Introduktion till filosofi, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Philosophy, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker genom skriftlig salstentamen, samt genom aktivt deltagande i seminarierna, vilka har obligatorisk närvaro.

Frånvaro från seminarierna om maximalt 20 % kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.