Kursplan

Samtida filosofi, 15 högskolepoäng

(Contemporary Philosophy, 15 credits)

Kurskod 1025FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2017-03-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r det filosofiska t√§nkandet fr√•n mitten av 1900-talet till idag med betoning p√• den kontinentala traditionen
  • ge en f√∂rdjupad redog√∂relse f√∂r det samtida filosofiska t√§nkandets metoder och centrala intresseomr√•den
  • l√§sa och f√∂rst√• aktuella filosofiska texter
  • √∂verblicka den samtida filosofiska debatten d√§ribland f√∂rh√•llandet mellan analytisk och kontinental filosofi
  • identifiera samtida filosofiska problem
  • reflektera utifr√•n ett filosofiskt kritiskt och argumenterande f√∂rh√•llningss√§tt.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar de centrala frågeställningar som präglar den samtida filosofin från mitten av 1900-talet till idag, till exempel frågor om tolkning, subjektivitet, genus och alteritet. Dessa frågor behandlas utifrån postkolonial teori, feminisim, psykoanalys, såväl som på basis av olika riktningar inom vetenskapsteori och politisk filosofi. Tonvikten ligger på kontinentalfilosofi men även analytisk-filosofiska ansatser tas upp.

Kunskapsteori och politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng

(Theory of knowledge and political philosophy, 7.5 credits)

I denna delkurs behandlas kunskapsteorier och innefattar diskursteori, epistemologi, vetenskapsteori och filosofisk logik. Dessutom behandlas den politiska filosofin i dess huvudgrenar som marxism och liberalism, samt feministisk och postkolonial kritik.

1001, Kunskapsteori och politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng

(Theory of knowledge and political philosophy, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Etik, feminism, psykoanalys, postkolonial teori, 7,5 högskolepoäng

(Ethics, feminism, psychoanalysis, postcolonial theory, 7.5 credits)

I denna delkurs behandlas olika teorier om alteritet, där den andre förstås ur etiska, feministiska, psykoanalytiska och postkoloniala perspektiv.

1002, Etik, feminism, psykoanalys, postkolonial teori, 7,5 högskolepoäng

(Ethics, feminism, psychoanalysis, postcolonial theory, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Nätbaserad undervisning, vilken dels har formen av föreläsningar, vilka läggs upp på studiewebben som pdf-dokument, dels seminarier i form av läsloggar i samverkan mellan lärare och studenter.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Kursen har grundläggande behörighet men Filosofins historia, 15 högskolepoäng, eller motsvarande rekommenderas.