Kursplan

English translation of course syllabus

Psykologi B, 30 högskolepoäng

(Psychology B, 30 credits)

Kurskod 1026PS
Ämnesgrupp Psykologi
Huvudområde Psykologi
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Vårdområdet 60%
Samhällsvetenskapliga området 40%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Psykologi A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • Redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande begrepp och teorier inom arbets- och organisationspsykologi, interkulturell psykologi och kreativitetens psykologi
 • Redog√∂ra f√∂r forskningsmetod, dataanalys och vetenskapsteori med relevans f√∂r psykologi√§mnet
 • Redog√∂ra f√∂r kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Färdighet och förmåga

 • Urskilja och formulera psykologiska fr√•gest√§llningar
 • Till√§mpa relevant forskningsmetod och dataanalys
 • Planera, samla in, analysera och presentera empiriskt material och data
 • Presentera och diskutera vetenskapliga texter och egna arbeten
 • Anv√§nda vetenskaplig formalia i text.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Sj√§lvst√§ndigt utv√§rdera etiska aspekter i psykologisk forskning
 • Utv√§rdera psykologisk teori och forskning utifr√•n s√•v√§l vetenskapliga som internationella och interkulturella f√∂rh√•llanden.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra delkurser: Arbets- och organisationspsykologi, Interkulturell psykologi, Kreativitetens psykologi samt Metod och dataanalys I. Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper inom psykologi och dess forskning. Genomgående teman är hur individuella och mellanmänskliga faktorer i olika situationer påverkar människors utveckling, lärande och välbefinnande.

Vikt läggs också vid forskningsmetoder och omfattar kunskaper och färdigheter i att planera och designa vetenskapliga studier, samla in, analysera och rapportera empiriskt material.

Delkurserna listas i alfabetisk ordning.

Metod och dataanalys I, 7.5 högskolepoäng

(Method and Data analysis I, 7.5 credits)

Delkursen behandlar forskningsprocessens olika steg. Centrala begrepp och teorier inom vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metod behandlas och fördjupas. Kursen behandlar även litteratursökning och granskning av vetenskapliga texter.

1004, Metod och dataanalys I, 7.5 högskolepoäng

(Method and Data analysis I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Arbets- och organisationspsykologi, 7.5 högskolepoäng

(Work and Organisational Psychology, 7.5 credits)

Delkursen behandlar människans behov och förutsättningar i arbetslivet för att kunna verka för ett arbetsliv som är hälsosamt för individer och organisationer. Centrala områden är arbetsattityder, motivation, lärande, fördomar och diskriminering, stress och hälsa, individen och arbetsgruppen, kommunikation samt ledarskap.

1001, Arbets- och organisationspsykologi, 7.5 högskolepoäng

(Work and Organisational Psychology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Kreativitetens psykologi, 7.5 högskolepoäng

(Psychology of Creativity, 7.5 credits)

Delkursen behandlar kreativitet med betoning på person, process och produkt. Den kreativa processen förstås i olika sammanhang som vardag, utbildning och arbetsliv. Betydelsen av kreativa upplevelser och erfarenheter för välbefinnande, beslutsfattande och samhället belyses teoretiskt och praktiskt.

1003, Kreativitetens psykologi, 7.5 högskolepoäng

(Psychology of Creativity, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Interkulturell psykologi, 7.5 högskolepoäng

(Intercultural Psychology, 7.5 credits)

Delkursen behandlar kulturella faktorers betydelse för människors tankar, känslor och beteenden. Centrala områden är faktorer som påverkar möten mellan människor av olika kulturell bakgrund samt hur kulturen påverkar värderingar och begreppsbildning. Ett interkulturellt perspektiv omfattar både skillnader och likheter mellan kulturer, liksom kommunikation och möten mellan grupper.

1002, Interkulturell psykologi, 7.5 högskolepoäng

(Intercultural Psychology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och handledning. Tillämpningen sker genom planering och design av vetenskapliga studier, kvantitativa och kvalitativa forskning- och analysmetoder samt rapportskrivande.

Examination

1001, Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 högskolepoäng

 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter

1002, Interkulturell psykologi, 7,5 högskolepoäng

 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter

1003, Kreativitetens psykologi , 7,5 högskolepoäng

 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter

1004, Metod och dataanalys I: 7,5 högskolepoäng

 • Skriftlig salstentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter

Enstaka missade seminarier kan efter instruktion från delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygsgraderna Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd tillämpas. För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga delprov. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl Godkänd på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Kursens fördjupningsnivå har ändrats från G1E till G1F. Rättelse genomförd enligt 36 § FL, Datum 2021-04-13, dnr: 2021-2.1.1-1562.