Kursplan

English translation of course syllabus

Turismvetenskap B, 30 högskolepoäng

(Tourism Studies B, 30 credits)

Kurskod 1026TR
Ämnesgrupp Turism- och fritidsvetenskap
Huvudområde Turismvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2010-06-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2017-06-07.

Behörighetskrav

Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs ska studenten

Kunskaper och förståelse

 • kunna f√∂rklara hur turismen i samh√§llet kan analyseras och tolkas utifr√•n ett m√•ngvetenskapligt holistiskt perspektiv, t.ex. entrepren√∂riellt, upplevelsem√§ssigt, spatialt, socialt och kommunikativt
 • kunna f√∂rklara hur turismmarknader fungerar utifr√•n s√•v√§l ett konsument- som producentperspektiv samt f√∂rklara hur olika turistf√∂retag internt √§r organiserade och externt placeras i en branschstruktur i en f√∂r√§nderlig omv√§rld
 • kunna analysera och beskriva bes√∂ksindividers bakgrund, upplevelsebehov och service√∂nskem√•l vid val av destination samt hur kulturm√∂ten uppst√•r p√• olika resm√•l samt hur detta kan aggregeras till hela resestr√∂mmar
 • kunna beskriva typiska event och hur dessa genomf√∂rs samt f√∂rklara dess betydelse f√∂r det lokala samh√§llet
 • kunna identifiera rurala och urbana platser som √§r potentiellt l√§mpliga f√∂r turism, och f√∂rklara hur turism planeras integrerat med allm√§n samh√§llsplanering

Färdigheter och förmåga

 • kunna unders√∂ka ett lokalt resm√•ls kulturhistoria och naturf√∂ruts√§ttningar samt utifr√•n denna kunskap utveckla en permanent eller tempor√§r bes√∂ksattraktion med tillh√∂rande driftsuppl√§gg, och redovisa detta i en skriven projektplan
 • ha f√∂rm√•ga att identifiera turistf√∂retag och dess turistprodukter i en storstadsregion och visa p√• f√∂rm√•ga hur service management kan bedrivas utifr√•n ett entrepren√∂riellt sm√•f√∂retagarperspektiv
 • kunna genomf√∂ra en turismsegmenterad marknadsunders√∂kning som resulterar i en skriven marknadsplan f√∂r ett turistf√∂retags marknadsf√∂ring och produktlanseringar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha f√∂rm√•ga att kritiskt granska, ifr√•gas√§tta och v√§rdera turismens inverkan p√• lokalsamh√§llet och hur det motiveras, d√§r s√•v√§l permanent som tempor√§r turism studeras utifr√•n ett h√•llbart perspektiv
 • ha f√∂rm√•ga att kritiskt granska och ifr√•gas√§tta olika akt√∂rers betydelse f√∂r och intresse av turism (t.ex. boendes och turisters uppfattning om varandra)

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar inledningsvis kvalitativt inriktat tjänsteföretagande såsom marknadsföring och service management samt omvärldspåverkan, IT och branschstruktur. Sedan visas hur kulturhistoria och naturförutsättningar på ett resmål kan undersökas, och hur man utifrån denna kunskap kan utveckla en permanent eller temporär besöksattraktion. Vidare behandlas turismens geografiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på lokal nivå utifrån ett hållbart samhällsperspektiv. Avslutningsvis behandlas hur olika individer (enskilt och i grupp) fungerar i en resandeprocess till en destination med tillhörande upplevelse och servicebehov för individen.

Turistföretaget, 7.5 högskolepoäng

(The Tourist company, 7.5 credits)

Delkursen är upplagd utifrån ett service management perspektiv med tyngdpunkten på delområdena marknadsföring och organisation. Inledningsvis diskuteras vad en resetjänst har för karaktärsdrag och hur det påverkar ledning och drift av turistföretag. Inom marknadsföringsområdet studeras marknader, distribution, marknadsplaner, operativ marknadsföring m.m. Inom organisationsområdet studeras företagskultur, företagsformer, managementprinciper, tjänstemötet, anställdas motivation m.m. Vidare behandlas omvärldsfrågor såsom branschstrukturella förändringar och den allmänna IT-utvecklingen. Avslutningsvis lyfts aspekter fram på effektivt småföretagande såsom affärsförmåga och entreprenörsanda.

1001, Turistföretaget, inlämningsuppgift, 3 högskolepoäng

(The Tourist Company, 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1003, Turistföretaget, skriftlig tentamen, 4.5 högskolepoäng

(The Tourist Company, Written Examination, 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, 7.5 högskolepoäng

(Sustainable Destination and the Impact on the Local Community, 7.5 credits)

Delkursen inleds med hur turismen påverkar lokalsamhällen; inte minst turismens rumsliga och sociala konsekvenser. Det sker utifrån skillnader mellan storskalig och småskalig turism, men också i perspektivet av turism som drivkraft för att skapa sysselsättning och ekonomisk utveckling regionalt och lokalt. Vidare diskuteras turismens påverkan på natur- och kulturmiljöer. Hur kan turism miljöanpassas? Avslutningsvis behandlas hur det hållbara perspektivet inverkar på och motiveras på turistdestinationer med olika förutsättningar.

1004, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, inlämn.uppg., 3 högskolepoäng

(Sustainable Destination and the Impact on the Local Commun., 3 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1005, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, skriftl. te., 4.5 högskolepoäng

(Sustainable Destination and the Impact on the Local Commun., 4.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Utveckling och management av besöksattraktioner, 7.5 högskolepoäng

(Development and Management of Visitor Attractions, 7.5 credits)

I delkursen ges historiska inblickar i Östersj√∂omr√•dets kulturhistoria. De historiska perioderna v√§ljs med tanke p√• hur vissa historiska epoker (vikingatiden, stormaktstiden m.fl.) utnyttjas av dagens turistindustri. Vidare studeras hur naturf√∂ruts√§ttningarna m√∂jligg√∂r turism p√• resm√•let, inte minst i sk√§rg√•rdsmilj√∂er. Utifr√•n kunskapen om resm√•lets turismf√∂ruts√§ttningar utvecklas d√§refter permanenta (t.ex. historiska mus√©er) och tempor√§ra (t.ex. naturevent) bes√∂ksattraktioner. Vidare behandlas hur bes√∂ksattraktioner kan organiseras och ledas i den dagliga driften.

1006, Utveckling och management av besöksattraktioner, 7.5 högskolepoäng

(Development and Management of Visitor Attractions, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Individ, turism och kulturmöten, 7.5 högskolepoäng

(Individual Traveller, Tourism and Culture Meetings, 7.5 credits)

Delkursens r√∂da tr√•d √§r att utg√• ifr√•n individerna och deras perspektiv i resandeprocessen. Inledningsvis studeras individens bakgrund, behov, attityder och beteenden samt hur detta p√•verkar val av destination. Detta f√∂r enskilda turister, reses√§llskap, personal och lokalbefolkning. Vidare studeras vilka faktorer som p√•verkar individens upplevelser och servicebehov f√∂re och under resan till och p√• destinationen. En ytterligare aspekt som analyseras √§r ett resm√•ls f√∂ruts√§ttningar att m√∂ta olika individers behov. P√• kursen studeras hur kulturm√∂ten uppst√•r och vilken inverkan detta f√•r vid ledning och genomf√∂rande av internationell turism. H√§r studeras √§ven varifr√•n vi f√•r v√•ra bilder om det ‚ÄĚfr√§mmande‚ÄĚ p√• olika resm√•l.

1002, Individ, turism och kulturmöten, 7.5 högskolepoäng

(Individual Traveller, Tourism and Culture Meetings, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten. I de fall delkursen Turistföretaget samläses med internationella studenter används endast engelska på föreläsningar, seminarier och grupparbeten under delkursen Turistföretaget. På övriga delkurser på Turismvetenskap B används endast svenska.

Examination

Delkursen Turismföretaget:

1001, Turistföretaget, inlämningsuppgift, 3 högskolepoäng

 • skriftliga rapport av grupparbete
 • muntliga presentationer i grupp
 • seminariedeltagande

1003, Turistföretaget, skriftlig tentamen, 4,5 högskolepoäng

 • skriftlig salstentamen

I de fall delkursen Turistföretaget samläses med internationella studenter:

 • kan varje student p√• delkursen Turistf√∂retaget v√§lja att svara p√• antingen engelska eller svenska p√• examinationsmomentet skriftlig salstentamen
 • anv√§nds endast engelska vid skriftlig rapport av grupparbete, muntliga presentationer i grupp och seminariedeltagande.

Delkursen hållbar destination och lokal samhällspåverkan:

1004, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, inlämningsuppgift, 3 högskolepoäng

 • gruppvis skriftlig inl√§mningsuppgift
 • seminariedeltagande

1005, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, skriftlig tentamen, 4,5 högskolepoäng

 • skriftlig hemtentamen

Delkursen Utveckling och management av besöksattraktioner:

1006, Utveckling och management av besöksattraktioner, 7,5 högskolepoäng

 • skriftlig projektrapport
 • seminariedeltagande

Delkursen individ, turism och kulturmöten:

1002, Individ, turism och kulturmöten, 7,5 högskolepoäng

 • skriftlig salstentamen
 • gruppvis skriftlig inl√§mningsuppgift
 • seminariedeltagande

Frånvaro från högst ett (1) seminarietillfälle per delkurs kan i samråd med kursansvarig kompenseras med en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.