Kursplan

English translation of course syllabus

Hermeneutisk teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Hermeneutical theory and method, 7.5 credits)

Kurskod 1027FI
√Ąmnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-02-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen samt kandidatuppsats i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • sj√§lvst√§ndigt och f√∂rdjupat redog√∂ra f√∂r hermeneutiken som filosofisk metod och dess utveckling inom teoribildning inom humaniora under nittonhundratalet, samt dess roll i samtida filosofi.
  • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r n√•gra f√∂rfattarskap inom den samtida hermeneutiken.
  • p√• en avancerad niv√• beskriva och reflektera √∂ver likheter och skillnader mellan n√•gra olika filosofiska positioner inom den hermeneutiska traditionen

Färdighet och förmåga

  • genomf√∂ra en avancerad komparativ l√§sning av olika hermeneutiska positioner kring fr√•gor om mots√§ttningen mellan partikularism och universalism, inlevelse och objektivitet, erfarenhetsrum och f√∂rv√§ntningshorisont, tradition och ideologikritik, dialog och dekonstruktion, interpretation och l√§sning, samt mellanrummet s√•som hermeneutisk grundkategori
  • p√• en avancerad niv√• diskutera aktualiteten av hermeneutiska grundpremisser idag
  • sj√§lvst√§ndigt sammanfatta, √•terskapa och kritiskt behandla en aktuell filosofisk forskningsfr√•ga i tal och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • v√§rdera p√• vilket s√§tt ett hermeneutiskt-filosofiskt t√§nkande kan gripa in i och p√•verka aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
  • kritiskt granska den kanoniserade hermeneutiska filosofiska traditionen

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till fördjupad kunskap om den filosofisk-hermeneutiska traditionen och hur begreppet hermeneutik uppkommit och utvecklats som filosofisk metod och problem, samt hur det också kritiserats och förvandlats inom den moderna och samtida filosofin. Den diskuterar frågor om vad hermeneutisk metod är inom filosofin och hur den används inom andra humanistiska discipliner. Den analyserar idéer om tolkning och läsning som en tankestruktur, om tänkandets historicitet och tidslighet, om sanning som ett historiskt och tidsligt betingat fenomen, om perspektiv och horisont, om förståelse, missförståelse och förståelsens cirkel, om mellanrummet som grundläggande tankekategori, som kritik och självkritik. Kursen behandlar därtill förändringar i fråga om synen på kunskap, sanning, verklighet och begreppslighet. Den analyserar slutligen hur den filosofiska hermeneutiken har medfört en förändring i förståelsen av filosofin själv och hur den hermeneutiska kontexten genomgår en förändring i samtiden.

1001, Hermeneutisk teori och metod, 7.5 högskolepoäng

(Hermeneutic theory and method, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG
Utbildningsomr√•de/n: Humanistiska omr√•det  100%  

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och seminarier

Examination

Examination sker genom författande av en kortare uppsats samt genom seminariedeltagande.

Frånvaro från högst 20% av seminarierna kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.