Kursplan

English translation of course syllabus

Psykologi C, 30 högskolepoäng

(Psychology C, 30 credits)

Kurskod 1027PS
Ämnesgrupp Psykologi
Huvudområde Psykologi
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Vårdområdet 60%
Samhällsvetenskapliga området 40%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Psykologi A och B om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse:

 • Redog√∂ra f√∂r centrala teorier och det aktuella forskningsl√§get r√∂rande en sj√§lvst√§ndigt vald psykologisk fr√•gest√§llning
 • Redog√∂ra f√∂r kvantitativa och kvalitativa metoder samt motivera metod utifr√•n forskningsfr√•ga
 • Beskriva och genomf√∂ra analyser av data

Färdighet och förmåga:

 • Sj√§lvst√§ndigt planera, genomf√∂ra och presentera ett forskningsarbete i psykologi inom givna tidsramar
 • Sj√§lvst√§ndigt s√∂ka, utv√§rdera och kritiskt tolka vetenskapliga k√§llor
 • Sj√§lvst√§ndigt granska och opponera p√• en annan students forskningsarbete
 • Sj√§lvst√§ndigt presentera och diskutera vetenskapliga texter och egna arbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Sj√§lvst√§ndigt implementera etiska aspekter i forskningsprocessen
 • Sj√§lvst√§ndigt utv√§rdera och argumentera kring vetenskapliga texter
 • Sj√§lvst√§ndigt och kritiskt reflektera √∂ver forskarens roll i forskningsprocessen

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av tre delkurser: C-uppsats, Metod och dataanalys II samt Teoretisk och metodologisk fördjupning. Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i empirisk forskning inom psykologi.

Metod och dataanalys II och Teoretisk och metodologisk fördjupning utgör en förberedelse inför uppsatsarbetet (C-uppsats) och behandlar framför allt vetenskapsteori, dataanalys, testmetodik, litteratursökning, kritisk läsning och granskning av vetenskapliga texter. Både kvalitativ och kvantitativ metodik behandlas. Kursens övergripande syfte är att integrera kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika steg med relevanta ämneskunskaper, formulering av syfte och frågeställning, design, metod, analys, skriftlig rapportering och kritisk granskning. Kursen avslutas med genomförande av ett vetenskapligt arbete (C-uppsats).

Delkurserna listas i alfabetisk ordning.

Metod och dataanalys II, 7.5 högskolepoäng

(Method and Data analysis II, 7.5 credits)

Delkursen omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i olika former av dataanalys samt testmetodik. Kritisk läsning och granskning av vetenskapliga texter ingår i delkursen.

1002, Metod och dataanalys II, 7.5 högskolepoäng

(Method and Data analysis II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

C-uppsats, 15 högskolepoäng

(Bachelor Essay, 15 credits)

Uppsatsen omfattar en sj√§lvst√§ndigt genomf√∂rd vetenskaplig studie (kandidatexamensarbete) vars syfte, avgr√§nsning och metod kan relateras till en psykologisk fr√•gest√§llning. Ämne v√§ljs i samr√•d med handledare tidigt under terminen.

1001, C-uppsats, 15 högskolepoäng

(Bachelor Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Teoretisk och metodologisk fördjupning, 7.5 högskolepoäng

(Theoretical and Methodological Study, 7.5 credits)

Delkursen omfattar övningsuppgifter där studenten kommer att träna sig i och få fördjupade kunskaper att sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa psykologisk forskning.

1003, Teoretisk och metodologisk fördjupning, 7.5 högskolepoäng

(Theoretical and Methodological Study, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

1001, C-uppsats, 15 högskolepoäng

 • Uppsatsen examineras genom en individuell skriftlig vetenskaplig studie (kandidatuppsats) samt opponering p√• en annan students uppsats och f√∂rsvar av den egna uppsatsen vid ett s√§rskilt seminarietillf√§lle.

1002, Metod och dataanalys II: 7,5 högskolepoäng

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter

1003, Teoretisk och metodologisk fördjupning, 7,5 högskolepoäng

 • Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter

Enstaka missade seminarier kan efter instruktion från delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Detta gäller dock inte slutseminariet på uppsatskursen där studenten ska försvara sitt arbete och opponera på en annan students arbete. Detta seminarium kräver aktivt deltagande och kan inte kompenseras på annat sätt.

Betygsgraderna Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd tillämpas. För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga delprov. För slutbetyget Väl Godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.