Kursplan

English translation of course syllabus

Modern estetisk teori, 7.5 högskolepoäng

(Modern aesthetical theory, 7.5 credits)

Kurskod 1028FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-03-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupad k√§nnedom om den filosofiska estetikens utveckling och principiella problemst√§llningar, och hur den v√§xt fram i samspel med konstens egen utveckling
  • redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupade kunskaper om n√•got eller n√•gra f√∂rfattarskap inom den filosofiska estetiken
  • p√• ett kvalificerat och f√∂rdomsfritt s√§tt diskutera likheter och skillnader mellan olika filosofiska positioner och traditioner p√• den filosofiska estetikens omr√•de
  • genom historisk och systematisk analys urskilja olika filosofiska estetiska problemst√§llningar och p√• ett kvalificerat s√§tt diskutera olika f√∂rh√•llningss√§tt till dessa i enlighet med de perspektiv som kursen behandlar
  • sj√§lvst√§ndigt sammanfatta, √•terskapa och kritiskt behandla en aktuell filosofisk estetisk forskningsfr√•ga i tal och skrift
  • v√§rdera och ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
  • v√§rdera p√• vilket s√§tt ett filosofiskt t√§nkande kan gripa in i och p√•verka aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
  • sj√§lvst√§ndigt diskutera och v√§rdera den kanoniserade filosofiska traditionen
  • visa f√∂rdjupad insikt i filosofins m√∂jligheter och begr√§nsningar

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att ge en översikt över debatter och teorier inom den samtida filosofiska estetiken. Bland de teman som behandlas är hermeneutisk tolkningsteori i vid mening och den estetiska formens relation till samhället och till den filosofiska begreppsligheten. Genom läsning av originalverk och analyser av exempel från enskilda konstarter ger kursen en fördjupad kunskap om den moderna filosofiska estetikens framväxt, kanonbildning och centrala problemställningar, liksom om de estetiska teoriernas samspel med konstens egen utveckling. Kursen diskuterar även den filosofiska estetikens politiska relevans både genom att granska dess förvandlingar ur ett kritiskt teoretiskt perspektiv och ge en inblick i samtida estetiska uttryck.

1001, Modern estetisk teori, 7.5 högskolepoäng

(Modern aesthetical theory, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen ges antingen som en serie föreläsningar och seminarier eller som en lärarhandledd läskurs. I det fall kursen genomförs som en lärarhandledd läskurs ges ett inledande planeringsseminarium.

Examination

Examination sker genom skriftlig hemtentamen samt seminariedeltagande. Frånvaro med högst 20% från seminarierna kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

I det fall kursen ges som en lärarhandledd läskurs sker examination genom skriftlig hemtentamen samt deltagande vid det inledande planeringsseminariet. Frånvaro från det inledande seminariet kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.