Kursplan

Socialpsykologi, 7,5 högskolepoäng

(Social Psychology, 7.5 credits)

Kurskod 1028PS
Ämnesgrupp Psykologi
Huvudområde Psykologi
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Vårdområdet 60%
Samhällsvetenskapliga området 40%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2020-01-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2023-08-25.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • Redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande begrepp, teorier och forskningsresultat inom socialpsykologi och hur socialpsykologin som forskningsf√§lt utvecklats √∂ver tid.
 • Redog√∂ra f√∂r grunderna i psykologisk forskningsmetod och vetenskapsteori

Färdighet och förmåga

 • Identifiera relevanta fr√•gest√§llningar i relation till psykologisk teori
 • Till√§mpa grundl√§ggande forskningsmetod och dataanalys
 • Designa, planera och genomf√∂ra enklare psykologiska studier
 • Sammanfatta och redovisa resultat av empiriskt material
 • Till√§mpa vetenskaplig formalia vid f√∂rfattandet av skriftliga presentationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera √∂ver betydelsen av etiska aspekter i psykologisk forskning
 • Kritiskt utv√§rdera psykologisk teori och forskning p√• en grundl√§ggande niv√•

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar teori och metod inom socialpsykologi. Det handlar om hur tankar, känslor och handlingar påverkas av social interaktion och utbyte mellan människor och grupper. Kursen belyser hur människor upplever, konstruerar och förmedlar social information, social identitet, stereotyper, attityder och fördomar.

Vikt läggs också vid forskningsmetoder som handlar om att kritiskt granska, samla in, tolka och sammanställa litteratur och empiriskt material om socialpsykologiska fenomen, d v s hur människan tänker, känner och handlar under olika sociala förhållanden.

1001, Socialpsykologi, 7,5 högskolepoäng

(Social Psychology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och grupphandledning som representerar de vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekterna inom forskningens olika delmoment. Tillämpningen görs genom planering, insamling, statistisk bearbetning och rapportering av empiriskt material.

Examination

 • Skriftlig salstentamen
 • Planering, genomf√∂rande och skriftlig rapportering av empirisk data
 • Seminariedeltagande och skriftliga inl√§mningsuppgifter

Seminariefrånvaro kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift efter instruktion från delkursansvarig. Student kan vara frånvarande från högst ett obligatoriskt tillfälle.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).