Kursplan

English translation of course syllabus

Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng

(Tourism Studies A, 30 credits)

Kurskod 1028TR
Ämnesgrupp Turism- och fritidsvetenskap
Huvudområde Turismvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 80%
Tekniska området 20%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2011-02-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

  • redog√∂ra f√∂r turismfenomenets inneb√∂rd, k√§rnbegrepp, resurser och f√∂ruts√§ttningar, d√§r s√•v√§l aff√§rsresande, privatresande som lokalbefolkningens rekreation ing√•r
  • beskriva turismsystemet och dess ing√•ende komponenter och relationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
  • redog√∂ra f√∂r turismefterfr√•gans (marknader) och turismutbudets (branscher) inneh√•ll och akt√∂rer p√• en √∂vergripande samh√§llsniv√• och f√∂r kategoriserade turister och turistf√∂retag p√• individniv√•
  • identifiera och redog√∂ra f√∂r de centrala akt√∂rerna och dess roller i turismsystemet samt hur de kommunicerar med varandra utifr√•n olika typer av kommunikationsplanering
  • redog√∂ra f√∂r turismen och resandets framv√§xt f√∂r att f√∂rst√• dagens turism och m√∂jlig framtida turism

Färdigheter och förmåga

  • utf√∂ra kommunikationsplanering med st√∂d av medieteknik f√∂r centrala turismakt√∂rer samt presentera en kommunikationsplan med hj√§lp av god retorik
  • planera och genomf√∂ra b√•de en kvalitativ och kvantitativ unders√∂kning samt skriva och f√∂rsvara en akademisk uppsats
  • insamla, sammanst√§lla, tolka och presentera ett statistiskt material med st√∂d av egna statistiskkunskaper, turismfakta och datorprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa insikt vid diskussion om turismens roll och betydelse i dagens samh√§lle samt √§mnet turismvetenskaps inneh√•ll och anv√§ndbarhet utifr√•n ett kritiskt f√∂rh√•llningss√§tt
  • reflektera √∂ver turismens betydelse f√∂r att bygga broar mellan individer, olika grupperingar och l√§nder i en internationell v√§rld med m√•nga olika kulturer

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar inledningsvis hur turismen kan ses som ett sammanhängande system i dagens samhälle. Vidare studeras marknads- och branschförhållanden i näringslivet. Vetenskapliga förhållningssätt och olika undersökningsmetoder analyseras och diskuteras. Kursen behandlar även kommunikationsteorier, retorik och medieteknikstöd i kommunikation. Avslutningsvis studeras dagens och framtidens turism i historisk belysning.

Introduktionskurs i turism, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Tourism, 7.5 credits)

Inledningsvis ger delkursen en introduktion till turismstudier. Vidare behandlas turismens allmänna innebörd och dess kärnbegrepp utifrån turistens, företagets och samhällets perspektiv. Därefter analyseras faktorer som påverkar affärs- och privatresandet. Ett avsnitt behandlar turismens utveckling, drivkrafter och samhällsroll i ett längre perspektiv. Vidare diskuteras hur en destination kan betraktas och utvecklas lokalt, nationellt och internationellt. Avslutningsvis behandlas turismutbudets branschstruktur, organisation och utbredning samt turismens framtida marknadsförutsättningar ur ett hållbart perspektiv.

1001, Introduktionskurs i turism, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Tourism, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Turistisk kunskap och metod, 7.5 högskolepoäng

(Tourism: Knowledge and Method, 7.5 credits)

Delkursen förmedlar en översikt av olika vetenskapliga förhållningssätt, grundprinciper och metoder. Vidare ger delkursen kunskap om att söka och kritiskt granska vetenskapliga kunskapskällor och arbeten. Delkursen innehåller också moment där studenterna väljer, redovisar och tillämpar vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt i både grupparbeten och individuella arbeten, som redovisas både skriftligt och muntligt.

1002, Kvalitativa metoder och vetenskap, skriftliga inlämningsuppg, 4 högskolepoäng

(Qualitative Methods and Research: Written Assignments, 4 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1003, Kvantitativa metoder, projektarbete, 3.5 högskolepoäng

(Quantitative Methods: Project Work, 3.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Integrerad kommunikation och turism, 7.5 högskolepoäng

(Integrated Communication and Tourism, 7.5 credits)

Delkursen behandlar turismbranschens kommunikationsstrategier, såväl internt som externt. Studenterna ska även genomföra kommunikationsplanering med stöd av medieteknik utifrån en given turismsituation, där de ges möjlighet att träna retoriska färdigheter genom egna presentationer.

1004, Integrerad kommunikation och turism, 7.5 högskolepoäng

(Integrated Communication and Tourism, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Turismens historia, 7.5 högskolepoäng

(The History of Tourism, 7.5 credits)

Delkursen behandlar det europeiska resandets historia, inklusive pilgrimsfärder, bildningsresor, vetenskapligt resande och framväxten av turismen under 1800-talet. Både kultur- och naturturismen behandlas samt uppkomsten av folklig fritid, massturism och turismindustrin under 1900-talet. Här berörs även stora turistmåls etableringar och utveckling samt affärsresandets expansion.

1005, Turismens historia, 7.5 högskolepoäng

(The History of Tourism, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten.

Examination

Introduktionskurs i turism: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.

Turistisk kunskap och metod: Skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbete samt seminariedeltagande.

Integrerad kommunikation och turism: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.

Turismens historia: Skriftlig tentamen, gruppvis skriftlig inlämningsuppgift samt seminariedeltagande.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.