Kursplan

English translation of course syllabus

Estetik A, 30 högskolepoäng

(Aesthetics A, 30 credits)

Kurskod 1029ES
Ämnesgrupp Estetik
Huvudområde Estetik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-02-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-11-21.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A1).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse:

 • redog√∂ra f√∂r estetiska grundbegrepp och deras historiska f√∂ruts√§ttningar samt samtida betydelse
 • sammanfatta huvuddragen i estetikens historia
 • beskriva f√∂rmoderna f√∂rest√§llningar om konst och skapande
 • redog√∂ra f√∂r estetikens framv√§xt som disciplin under 1700-talet
 • beskriva den allm√§nna utvecklingen inom v√§sterl√§ndsk konst och estetik fr√•n romantiken och fram√•t
 • redog√∂ra f√∂r n√•gra centrala str√∂mningar inom europeisk modernism och samtidskonst
 • f√∂rklara centrala teoretiska modeller och begrepp inom det estetiska f√§ltet

Färdigheter och förmåga:

 • muntligt och skriftligt redog√∂ra f√∂r det estetiska f√§ltet och dess historiska framv√§xt fr√•n antiken fram till idag
 • sammanfatta och kritiskt belysa filosofiskt-estetiska resonemang och grundbegrepp
 • sammanfatta och j√§mf√∂ra teoretiska resonemang inom det estetiska f√§ltet

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • reflektera √∂ver den moderna estetikens framv√§xt i f√∂rh√•llande till begrepp som smak och omd√∂me
 • historiskt f√∂rh√•lla sig till och problematisera fr√•gor kring det estetiska objektet

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller fyra tematiskt upplagda teoretiska kurser vilka tillsammans behandlar estetikens traditioner och samtida ställning utifrån olika aspekter. Utvecklingen inom det estetiska fältet belyses genom den historiska utvecklingen från antiken fram till idag.

Introduktion till estetiska studier, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Aesthetics, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att introducera estetik och estetikämnet. Delkursen hanterar centrala estetiska frågeställningar samt tecknar framväxten av estetik som en egen disciplin.

1001, Introduktion till estetiska studier, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Aesthetics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Poetik, 7.5 högskolepoäng

(Poetics, 7.5 credits)

Delkursen behandlar förmoderna föreställningar om konst och skapande och behandlar förståelsen av konstnärlig praktik som underställd genrekrav och regelverk

1002, Poetik, 7.5 högskolepoäng

(Poetics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Kritik, 7.5 högskolepoäng

(Critique, 7.5 credits)

Delkursen orienterar i framväxten av det moderna estetiska fältet. Med utgångspunkt i kritikens centrala roll diskuteras bland annat begrepp som smak, subjekt och omdöme.

1003, Kritik, 7.5 högskolepoäng

(Critique, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Estetiska perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Aesthetic Perspectives, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att visa att förståelsen av estetiska frågor är beroende av vilka perspektiv utifrån vilka de diskuteras. Delkursen behandlar ett särskilt begrepp eller fenomen, en ism eller en historisk strömning utifrån olika estetiska aspekter.

1004, Estetiska perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Aesthetic Perspectives, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Introduktion till estetiska studier:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande och n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar

Poetik:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande och n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar

Kritik:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande och n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar

Estetiska perspektiv:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande och n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar

Sammanlagd frånvaro från föreläsningar och seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.