Kursplan

English translation of course syllabus

Feminism och vetenskap i historiskt och kritiskt perspektiv, 15 högskolepoäng

(Feminist Theory: a Historical and Critical Perspective, 15 credits)

Kurskod 1030GV
Ämnesgrupp Genusstudier
Huvudområde Genusvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Ges endast inom följande program Masterprogram i genusvetenskap
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-02-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i genusvetenskap. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

  • f√∂rdjupad kunskap om centrala och omtvistade fr√•gor inom feministisk teori ur historiska och kritiska perspektiv
  • f√∂rdjupad kunskap om utvecklingen av centrala fr√•gest√§llningar inom feministisk teori vad g√§ller epistemologisk och kunskapssociologisk art
  • f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att l√§sa, diskutera och reflektera √∂ver texter genom historisk och kritisk kontextualisering
  • f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att lokalisera sk√§rningspunkter mellan olika epistemologiska och kunskapssociologiska ing√•ngar
  • f√∂rdjupade kunskaper i akademiskt skrivande

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Syftet med kursen är att ge en historisk översikt över centrala och omtvistade frågor i genusvetenskap med betoning på frågor om feministisk teori, epistemologi och vetenskapsteori. Genom närläsningar av centrala texter från 1970-talet och framåt stärks studentens förmåga att kritiskt värdera, reflektera över och diskutera centrala teoretiska frågor inom feministisk teori. Kursen berör utifrån källmaterial bland annat förståelser av genuskonstruktioner, maktstrukturer, rasism, homofobi, etnocentrism och betydelsen av självreflektion.

1001, Feminism och vetenskap i ett historiskt och kritiskt perspek, 15 högskolepoäng

(Feminist Theory: a Historical and Critical Perspective, 15 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av examinerande seminarier och kortare föreläsningar. Studenterna skriver uppgifter i anslutning till varje seminarium samt för en loggbok.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

  • N√§rvaro och aktivt deltagande p√• seminarier √§r obligatoriskt
  • Skriftliga uppgifter i anslutning till varje seminarium
  • En l√§ngre skriftlig hemuppgift vid kursens slutf√∂rande

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.