Kursplan

English translation of course syllabus

Marinarkeologi, introduktionskurs, 7.5 högskolepoäng

(An Introduction to Marine Archaeology, 7.5 credits)

Kurskod 1031AR
Ämnesgrupp Arkeologi
Huvudområde Arkeologi
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tvågradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2016

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2015-11-10 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r det marinarkeologiska k√§llmaterialet och dess kunskapsm√∂jligheter,
  • redog√∂ra f√∂r den metodik som anv√§nds vid arkeologiska unders√∂kningar under vatten,
  • identifiera ett vetenskapligt f√∂rh√•llningss√§tt till kunskap och redog√∂ra f√∂r arkeologi√§mnets speciella perspektiv i detta sammanhang.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Ett √∂verordnat tema f√∂r kursen √§r m√§nniskans relation till hav, sj√∂ar och rinnande vatten. Kursen ger inledningsvis en orientering avseende arkeologisk kunskapsteori och den vetenskapliga kunskapssynen. Olika typer av marinarkeologiskt k√§llmaterial presenteras och deras kunskapspotential diskuteras. Ämnen som tas upp √§r bland annat skepp och sj√∂fart, fiske och sj√∂boplatser. Kronologiskt behandlas arkeologiskt material fr√•n √§ldsta sten√•lder fram till v√•ra dagar. P√• kursen presenteras ocks√• den speciella metodik som anv√§nts vid arkeologiska unders√∂kningar under vatten. Under kursen ges √§ven en orientering i aktuell marinarkeologisk forskning.

1001, Marinarkeologi, introduktionskurs, 7.5 högskolepoäng

(An Introduction to Marine Archaeology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och bedrivs genom självstudier i anslutning till fastställd litteraturlista. Studieanvisningar finns på distanswebb. Under kursen ges också ett antal föreläsningar (ej obligatoriska).

Examination

Examination sker genom en skriftlig hemtentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.