Kursplan

English translation of course syllabus

Genus-/Sexualpolitik i en global kontext, 15 högskolepoäng

(Gender and Sexual Politics in a Global Context, 15 credits)

Kurskod 1031GV
Ämnesgrupp Genusstudier
Huvudområde Genusvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Ges endast inom följande program Masterprogram i genusvetenskap
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-02-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i genusvetenskap. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

  • f√∂rdjupad f√∂rst√•else f√∂r begreppet globalisering och hur det anv√§nds inom genusvetenskap
  • god kunskap om centrala teoretiska och metodologiska fr√•gor i samtida genus- och sexualpolitik
  • f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att l√§sa, diskutera och reflektera √∂ver transnationella och globala policyfr√•gor r√∂rande genus och sexualitet
  • f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att kritiskt diskutera centrala id√©er om globalisering samt genus och sexualpolitik p√• ett nyanserat s√§tt i tal och skrift
  • f√∂rm√•ga att skriva ett kortare vetenskapligt paper

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen undersöker genus- och sexualpolitik i en global kontext. Efter en teoretisk introduktion till historiska och samtida betydelser av begreppet globalisering med betoning på hur det används inom genusvetenskapliga frågeställningar, undersöks globala dimensioner av feministisk organisering utifrån forskning om såväl sociala rörelser som policyskapande. Bland annat studeras framväxten av transnationella advocacy networks och policyfrågor rörande kvotering, gender mainstreaming och mänskliga rättigheter. Därtill undersöker kursen transnationella kulturströmningar och identitetspolitiska frågor i globala perspektiv.

Genomgående belyser kursen genus- och sexualpolitik kopplat till andra maktordningar samt som en interaktion mellan lokala, nationella och globala rörelser och mellan statliga och internationella institutioner och organisationer. Fokus ligger på att studera möjligheter och begränsningar i organisering av genus- och sexualpolitiskt arbete bortom nationsstaten.

Kurslitteraturen är på engelska och omfattar såväl aktuell global genusteori som tillämpad forskning och källmaterial från sociala rörelser, och erbjuder en bred och kritisk översikt över ett centralt område inom genusvetenskap.

1001, Genus/Sexualpolitik i en global kontext, 7.5 högskolepoäng

(Gender and Sexual Politics in a Global Context, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

1002, Skriftlig hemuppgift, 7.5 högskolepoäng

(Paper, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av examinerande seminarier och kortare föreläsningar. Studenterna skriver tre kortare uppgifter i anslutning till seminarier samt en längre skriftlig hemuppgift vid kursens slutförande.

Examination

Examiniationsmoment 1001 examineras genom

  • N√§rvaro och aktivt deltagande p√• seminarier √§r obligatoriskt
  • Muntlig presentation vid ett tillf√§lle
  • Tre kortare skriftliga uppgifter i anslutning till seminarier

Examinationsmoment 1002 examineras genom

  • En l√§ngre skriftlig hemuppgift vid kursens slutf√∂rande

För VG på hel kurs krävs VG på båda delmomenten.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.