Kursplan

English translation of course syllabus

Språkfilosofi, 7.5 högskolepoäng

(Philosophy of language, 7.5 credits)

Kurskod 1032FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-12-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r spr√•kfilosofin som forskningsomr√•de i historisk belysning men med tonvikt p√• den moderna diskussionen
  • sj√§lvst√§ndigt presentera och f√∂rdjupat diskutera n√•gra centrala problemst√§llningar inom spr√•kfilosofi, exempelvis mening, sanning, intention och metaforcitet
  • genomf√∂ra en avancerad komparativ l√§sning av n√•gra olika spr√•kfilosofiska positioner kring fr√•gor om vad spr√•klig mening √§r och hur spr√•kliga uttryck st√•r i relation till den verklighet de betecknar

Färdighet och förmåga

  • p√• en avancerad niv√• diskutera aktualiteten av spr√•kfilosofiska problem idag
  • p√• en avancerad niv√• beskriva och reflektera √∂ver likheter och skillnader mellan n√•gra olika filosofiska positioner inom den spr√•kfilosofiska traditionen
  • sj√§lvst√§ndigt sammanfatta, √•terskapa och kritiskt behandla en aktuell filosofisk forskningsfr√•ga inom spr√•kfilosofi i tal och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • v√§rdera och reflektera √∂ver sin egen kunskapsutveckling
  • v√§rdera p√• vilket s√§tt ett spr√•kfilosofiskt t√§nkande kan gripa in i och p√•verka aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
  • kritiskt kunna pr√∂va antaganden inom den samtida spr√•kfilosofiska traditionen.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till f√∂rdjupad kunskap om den spr√•kfilosofiska traditionen, b√•de vad g√§ller dess framv√§xt och dess st√§llning idag. Den √§r centrerad kring hur relationen mellan spr√•k och verklighet ska f√∂rst√•s, och hur det g√•r till att m√§nskliga ljud och tecken kan h√§nvisa till eller referera till en oberoende verklighet. En k√§rnfr√•ga √§r ‚ÄĚmening‚ÄĚ, vad det inneb√§r att spr√•kligt uttryck kan ‚ÄĚha mening‚ÄĚ. Den aktualiserar d√§rmed ocks√• fr√•gan om vad sanning √§r, och om det ska t√§nkas som en avbildningsrelation eller p√• n√•got annat s√§tt. Den tar ocks√• upp begreppet ‚ÄĚintention‚ÄĚ som en aspekt av spr√•kliga uttryck. Kursen sp√§nner √∂ver den vedertagna gr√§nsen mellan analytisk och kontinental filosofi, genom att presentera f√∂rfattarskap fr√•n b√•da traditionerna, f√∂r att p√• s√• vis upp√∂va en f√∂rm√•ga att kritiskt j√§mf√∂ra olika s√§tt att n√§rma sig fr√•gor om vad spr√•k √§r och hur det fungerar, ur s√•v√§l ett synkront som ett diakront perspektiv.

1001, Språkfilosofi, 7.5 högskolepoäng

(Philosophy of language, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen ges antingen som en serie föreläsningar och seminarier eller som en lärarhandledd läskurs. I det fall kursen genomförs som en lärarhandledd läskurs ges ett inledande planeringsseminarium.

Examination

I de fall kursen ges som en serie föreläsningar och seminarier sker examination genom författandet av en uppsats samt seminariedeltagande. Frånvaro från högst 20% av seminarierna kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

I det fall kursen ges som en lärarhandledd läskurs sker examination genom författandet av en uppsats samt deltagande vid det inledande planeringsseminariet. Frånvaro från det inledande seminariet kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.