Kursplan

English translation of course syllabus

Filosofi, forskningsseminarium II, 7.5 högskolepoäng

(Philosophy, research seminar II, 7.5 credits)

Kurskod 1037FI
√Ąmnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG (VG)
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m Vårtermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-11-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupad k√§nnedom om n√•gon eller n√•gra av filosofins forskningstraditioner
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupade kunskaper inom n√•gon gren av det filosofiska forskningsf√§ltet
 • j√§mf√∂ra och kritiskt reflektera kring teorier och metoder f√∂r forskning p√• det filosofiska f√§ltet och anknyta dessa till de fr√•gest√§llningar som behandlas p√• seminariet

Färdighet och förmåga

 • p√• en avancerad niv√• beskriva, reflektera, och sj√§lv bidra till klarg√∂randet av n√•gra filosofiska problemst√§llningar och hur de kan tolkas i relation till aktuella samh√§llsfenomen.
 • sj√§lvst√§ndigt formulera en vetenskaplig fr√•gest√§llning med relevans f√∂r det filosofiska f√§ltet och besvara denna med hj√§lp av l√§mpliga metoder
 • kritiskt, historiskt och systematiskt analysera och utifr√•n f√∂rdjupade kunskaper inom det filosofiska forskningsf√§ltet bed√∂ma komplexa f√∂reteelser
 • sj√§lvst√§ndigt planera och genomf√∂ra ett mindre vetenskapligt forskningsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • v√§rdera och ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
 • v√§rdera p√• vilket s√§tt ett filosofiskt t√§nkande kan gripa in i och p√•verka aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
 • p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt diskutera och nyansera den kanoniserade filosofiska traditionen
 • visa f√∂rdjupad insikt i filosofins m√∂jligheter och begr√§nsningar.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen har formen av ett seminarium som utgår från ett filosofiskt tema eller område med anknytning till pågående forskning vid ämnet. Temat kan vara såväl samtida som historiskt, men erbjuder en relativ stor frihet för studenternas del att själva välja litteratur och inriktning för examinationsarbetet. Under seminariet behandlas också frågor rörande filosofins olika metoder och genrer. På så sätt syftar seminariet till att förbereda studenterna för det självständiga masterarbetet.

1001, Filosofi, Forskningsseminarium II, 7.5 högskolepoäng

(Philosophy, Research Seminar II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG (VG)

Undervisningens upplägg

Seminarier

Examination

Examination sker genom författande av en uppsats, muntlig presentation på seminariet samt seminariedeltagande.

Frånvaro från högst 20% av seminarierna kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.