Kursplan

Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa, 30 högskolepoäng

(Ethnology A: Specialisation Cultural Diversity in Europe, 30 credits)

Kurskod 1038ET
Ämnesgrupp Etnologi
Huvudområde Etnologi
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2014

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2011-09-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-01-22.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r kulturvetenskapliga begrepp, bl.a. relaterade till genus, etnicitet och klass
 • beskriva hur tankev√§rldar i Europa gestaltas i ber√§ttande, tro, diktning, sed och ritual
 • √•terge v√§sentliga resonemang kring sambanden mellan samh√§llsomvandlingar och kulturf√∂r√§ndringar
 • diskutera kulturella och sociala konsekvenser av framv√§xten av industrisamh√§lle, nationsbygge och internationell migration/globalisering
 • √∂versiktligt √•terge n√•got om teorierna p√• omr√•det
 • redog√∂ra f√∂r den etnologiska uppgiften i relation till andra discipliner

Färdighet och förmåga

 • aktivt delta i seminariediskussioner och genomf√∂ra egna kortare presentationer
 • behandla avgr√§nsade fr√•gest√§llningar muntligt och skriftligt
 • genomf√∂ra begr√§nsade etnologiska f√§ltarbeten
 • s√∂ka upp och bearbeta ett arkivmaterial

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • granska och f√∂rh√•lla sig till vetenskapliga texter
 • granska, och reflexivt kunna f√∂rh√•lla sig till, kulturella representationsformer utifr√•n fr√•gest√§llningar r√∂rande genus, etnicitet och klass
 • p√• en grundl√§ggande niv√• g√∂ra interkulturella analyser och inta interkulturella f√∂rh√•llningss√§tt

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar kulturvetenskapliga perspektiv på europeiska livsformer och föreställningsvärldar i såväl nutida som historisk belysning. Vidare förmedlas grundläggande kunskap om analytiska begrepp aktuella i studier av kulturell mångfald, kulturella processer, berättande, genus, klass, etniska relationer och nationalism samt modernitet och postmodernitet. I kursen lär sig studenten att tillämpa etnologisk arbetsmetod.

Kulturella perspektiv, 7,5 högskolepoäng

(Cultural Perspectives, 7.5 credits)

Delkursen ger en allmän presentation av etnologiämnet och studiet av kulturell mångfald. Etnologiska forskningsfält presenteras och aktuella vetenskapliga perspektiv och begrepp diskuteras med särskild hänsyn till kulturell mångfald och med fokus på genus, klass och etnicitet.

1001, Kulturella perspektiv, 7,5 högskolepoäng

(Cultural Perspectives, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Europeiska samhällstyper och livsformer, 7,5 högskolepoäng

(European Societies and Modes of Life, 7.5 credits)

Delkursen ger grundläggande kunskaper i det etnologiska studiet av livsformer och tankevärldar i Europa i historisk belysning. I momentet ingår studier av kulturmönster och förändringsprocesser i det agrara och det moderna industrisamhället. Momentet ger också träning i att arbeta med arkivmaterial och skriftliga källor.

1002, Europeiska samhällstyper och livsformer, 7,5 högskolepoäng

(European Societies and Modes of Life, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Kultur, migration, transnationalism, 7,5 högskolepoäng

(Culture, Migration, Transnationalism, 7.5 credits)

Delkursen ger grundläggande kunskaper om hur kulturell och etnisk mångfald i det samtida Sverige gestaltas, bearbetas och organiseras. Momentet ger insikt i aktuella kulturteoretiska diskussioner som rör etnisk identitet och kulturell mångfald. Dessutom ges kunskap i minoriteters livsvillkor och relationer till majoritetssamhället.

1003, Kultur, migration, transnationalism, 7,5 högskolepoäng

(Culture, Migration, Transnationalism, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Berättad kultur, 7,5 högskolepoäng

(Narrated Culture, 7.5 credits)

Delkursen ger kunskap om det folkloristiska ämnets utveckling och dess teorier. Vidare diskuteras föreställningsvärldar i både agrara miljöer och moderna komplexa samhällen. Delkursen belyser hur tankevärldar gestaltas i berättande, tro, diktning, ritual och sed. Delkursen ger också träning i att kritiskt granska museala representationsformer.

1004, Berättad kultur, 7,5 högskolepoäng

(Berättad kultur, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Kulturella perspektiv:

 • Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarie√∂vningar.

Europeiska samhällstyper och livsformer:

 • Arkivuppgift i grupp och aktivt deltagande i seminarie√∂vningar.

Kultur, migration, transnationalism:

 • Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarie√∂vningar.

Berättad kultur:

 • Individuellt skriftligt arbete och aktivt deltagande i seminarie√∂vningar.

Enstaka missade seminarier kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast 3 veckor efter examination.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.