Kursplan

English translation of course syllabus

Modern filosofi II: temastudium, 7.5 högskolepoäng

(Modern Philosophy II: Central theme, 7.5 credits)

Kurskod 1038FI
√Ąmnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG (VG)
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m Vårtermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-11-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupade kunskaper om ett centralt tema eller problemomr√•de inom den moderna filosofin, fr√•n 1900-talet och fram√•t, samt f√∂r temats st√§llning i den samtida filosofiska debatten

Färdighet och förmåga

  • p√• en avancerad niv√• beskriva, reflektera √∂ver, och sj√§lv bidra till klarg√∂randet av n√•gra problemst√§llningar inom modern filosofi, samt hur dessa kan tolkas i relation till aktuella samh√§llsfenomen
  • kritiskt analysera och utifr√•n f√∂rdjupade kunskaper inom det moderna filosofiska forskningsf√§ltet bed√∂ma komplexa f√∂reteelser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • v√§rdera och ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
  • v√§rdera p√• vilket s√§tt ett filosofiskt t√§nkande kan gripa in i och p√•verka aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
  • p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt diskutera och v√§rdera den kanoniserade filosofiska traditionen
  • visa f√∂rdjupad insikt i filosofins m√∂jligheter och begr√§nsningar.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen erbjuder ett fördjupningsstudium i ett centralt tema eller problemområde inom modern filosofi, från 1900-talet och framåt. Den uppmärksammar också på vilket sätt temat behandlas i den samtida filosofiska debatten. Kursen syftar på så sätt även till att ge fördjupade kunskaper om den samtida filosofins forskningsläge i en vidare mening.

1001, Modern filosofi II: temastudium, 7.5 högskolepoäng

(Modern philosophy II: Central theme, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG (VG)

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och seminarier

Examination

Examination sker genom författande av en uppsats samt seminariedeltagande.

Frånvaro från högst 20% av seminarierna kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.