Kursplan

English translation of course syllabus

Sociologi A, 30 högskolepoäng

(Sociology A, 30 credits)

Kurskod 1038SL
Ämnesgrupp Sociologi
Huvudområde Sociologi
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-01-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2017-06-01.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva centrala sociologiska begrepp och teorier
 • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande forskningsmetoder i sociologi
 • uppvisa k√§nnedom om social skiktning och sociala skiktningsprocesser i samh√§llet

Färdighet och förmåga

 • formulera en sociologisk problemst√§llning
 • √∂versiktligt definiera och redog√∂ra f√∂r centrala begrepp och teorier i sociologi
 • planera och genomf√∂ra en studie baserad p√• ett mindre f√§ltarbete
 • muntligt och skriftligt redog√∂ra f√∂r resultat av egna unders√∂kningar
 • bed√∂ma empiriska unders√∂kningsresultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt v√§rdera sociologisk forskning p√• en grundl√§ggande niv√•
 • reflektera √∂ver betydelsen av etiska aspekter i sociologisk forskning

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

På kursen läser studenterna om olika sociologiska perspektiv på samhället. De får också prova på det sociologiska hantverket, både genom en egen studie baserad på ett mindre fältarbete och i form av en kurs om samhällsvetenskapliga metoder. Under kursen arbetar studenterna mycket tillsammans med sina kurskamrater. De skriver både kortare rapporter tillsammans och möts i diskussioner kring kurslitteraturen vid seminarietillfällen. Delkurserna listas i alfabetisk ordning.

Aktuell sociologi samt introduktion till sociologistudier, 7.5 högskolepoäng

(Current Social Issues and an Introduction to Sociology, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till sociologins tankevärld och några av dess nyckelbegrepp. Delkursen tar sin utgångspunkt i en aktuell samhällsfråga som används som underlag för ett rapportarbete baserat på ett mindre fältarbete. Syftet med detta upplägg är att från allra första början få studenterna att tänka sociologiskt kring aktuella samhällsfrågor och de strukturer som formar den samhälleliga gemenskapen.

1001, Aktuell sociologi samt introduktion till sociologistudier, 7.5 högskolepoäng

(Current Social Issues and an Introduction to Sociology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Det sociala landskapet: sociologisk blick på dagens samhälle, 7.5 högskolepoäng

(The Social Landscape: Sociological View of Society Today, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge perspektiv på det nutida samhällets framväxt och struktur, samt hur olika sociala processer format dagens samhälle. Sociologisk forskning om social skiktning presenteras, vilket ger en utförlig beskrivning av dagens samhälle. Av särskilt intresse är att förstå hur konsekvenserna av samhällsförändringar skiljer sig efter klass, kön och etnisk tillhörighet.

1002, Det sociala landskapet: sociologisk blick på dagens samhälle, 7.5 högskolepoäng

(The Social Landscape: Sociological View of Society Today, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Samhällsvetenskapliga metoder, 7.5 högskolepoäng

(Research Methods in Social Sciences, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till samhällsvetenskapliga metoder där forskningsprocessens olika faser - problemformulering, forskningsdesign, datainsamling och dataanalys - behandlas. Undervisning i grundläggande kvantitativa och kvalitativa metoder ges i en omfattning som ger de studerande möjlighet att planera och genomföra en enkel undersökning. Syftet med delkursen är att ge studenterna färdighet i att bedöma empiriska undersökningsresultat

1003, Samhällsvetenskapliga metoder, 7.5 högskolepoäng

(Research Methods in Social Sciences, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Sociologiska perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Sociological perspectives, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till sociologisk teoribildning. Olika sociologiska förklaringar och teorier presenteras och diskuteras i syfte att öka de studerandes förmåga att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. De studerande får lära sig hur centrala sociologiska begrepp och teoribildningar kan användas för att analysera och tolka samhällets strukturer och förändringar.

1004, Sociologiska perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Sociological perspectives, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer och fältarbete.

Examination

Aktuell sociologi samt introduktion till sociologistudier:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Muntlig opposition p√• skriftlig uppgift
 • Seminariedeltagande

Det sociala landskapet: sociologisk blick på dagens samhälle:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Muntliga presentationer
 • Seminariedeltagande

Samhällsvetenskapliga metoder:

 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Muntliga presentationer
 • Seminariedeltagande

Sociologiska perspektiv:

 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Muntlig presentationer
 • Seminariedeltagande

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.