Kursplan

English translation of course syllabus

Filosofi, läskurs inför uppsatsarbete, 7.5 högskolepoäng

(Philosophy, reading course, 7.5 credits)

Kurskod 1039FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2019-03-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redogöra för fördjupad kännedom om någon av filosofins forskningstraditioner
  • självständigt redogöra för fördjupade kunskaper inom någon gren av det filosofiska forskningsfältet
  • jämföra och kritiskt reflektera kring teorier och metoder för forskning på det filosofiska fältet
  • på en avancerad nivå beskriva och reflektera över några filosofiska problemställningar
  • självständigt formulera en vetenskaplig frågeställning med anknytning till det egna uppsatsarbetet och besvara denna med hjälp av lämpliga metoder
  • självständigt planera och ett mindre vetenskapligt forskningsarbete
  • sammanfatta och sammanställa vetenskapliga resultat och föra initierade och kritiska diskussioner om eget och andras vetenskapliga arbete
  • värdera och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling
  • på ett självständigt sätt diskutera och värdera den kanoniserade filosofiska traditionen

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgörs av en läskurs, vilken har direkt anknytning till det egna uppsatsarbetet.Den syftar till att förbereda studenten för uppsatsarbetet genom att erbjuda fördjupning inom ett för uppsatsen centralt verk eller tema, alternativt inom någon filosofisk metod.

1001, Filosofi, läskurs inför uppsatsarbete, 7.5 högskolepoäng

(Philosophy, Reading course, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen ges som en lärarhandledd läskurs. Läraren träffar studenten vid ett inledande planeringstillfälle.

Examination

Examination sker genom skriftlig hemtentamen samt deltagande vid ett inledande planeringstillfället. Frånvaro från det inledande planeringstillfället kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.