Kursplan

Praktik inom Idéhistoria, 30 högskolepoäng

(History of Ideas: Placement, 30 credits)

Kurskod 1039IH
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria/id√©historia
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tvågradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2010-11-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-10-29.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet idéhistoria eller motsvarande. Dessutom motsvarande Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • visa prov p√• f√∂rdjupade kunskaper om ett specifikt yrkesomr√•de som kan vara aktuellt f√∂r en framtida syssels√§ttning
 • visa f√∂rst√•else f√∂r hur id√©historiska begrepp och metoder kan anv√§ndas f√∂r kunskapsutveckling inom en del av arbetslivet

Färdighet och förmåga

 • relatera tidigare vunna kunskaper och f√§rdigheter till krav och uppgifter inom ett specifikt yrkesomr√•de
 • visa hur man kan anv√§nda id√©historiska verktyg och f√∂rh√•llningss√§tt i praktiken samt reflektera √∂ver m√∂tet mellan vetenskaplig kunskap och praktisk yrkesverksamhet
 • visa f√∂rm√•ga att f√∂rmedla sina slutsatser om teori och praktik p√• ett effektivt, sj√§lvst√§ndigt och belysande s√§tt i form av en avslutande praktikrapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa √∂ppenhet, nyfikenhet och respekt f√∂r yrkeslivets praktiska villkor

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens innehåll består dels av praktiktjänstgöring i enlighet med angivna lärandemål och krav, dels genom en enskilt skriven och muntligen presenterad praktikrapport.

1001, Praktik inom Idéhistoria, 30 högskolepoäng

(History of Ideas: Placement, 30 credits)
Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen innebär att studenten genomför en praktiktjänstgöring vid någon form av kunskapsintensiv verksamhet.

Exempel på detta är populärvetenskapliga tidskrifter, kulturtidskrifter, förlagsbranschen, högskolesektorn, privata företag, förvaltning och ideella organisationer samt utrednings- och handläggningsverksamhet inom offentlig förvaltning i Sverige eller utomlands. I avtal med praktikplatserna ställs krav på att självständiga arbetsuppgifter erbjuds.

Praktiken ska avse arbetsuppgifter som är av värde för studentens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Innan praktiken inleds godkänner kursansvarig förslag på praktikplats samt även en av praktikstället föreslagen kontaktperson. Efter avslutad praktik inlämnar kontaktpersonen intyg om studentens prestationer till kursansvarig.

Under praktikperioden ska studenten föra en loggbok.

Denna loggbok ska diskuteras vid en avstämning med examinator efter halva terminen.

Loggboken skall också ligga till grund för en mer utförlig praktikrapport som skall innehålla, dels en deskriptiv del dels en reflekterande del där studenten diskuterar sitt eget lärande i den givna situationen samt funderar kring de föreställningar av idéhistoriskt intressant natur han eller hon mött på sin praktikplats.

Examination

 • Fullgjord praktik
 • Skriftlig praktikrapport (15-25 sidor)
 • Muntlig redovsing av praktikrapporten
 • Praktikintyg fr√•n arbetsgivare.
 • Obligatorisk tr√§ff med examinator efter halva terminen f√∂r avst√§mning av loggbok.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Studenten är själv ansvarig för att ordna praktikplats.