Kursplan

English translation of course syllabus

Sociologi B, 30 högskolepoäng

(Sociology B, 30 credits)

Kurskod 1039SL
Ämnesgrupp Sociologi
Huvudområde Sociologi
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2015

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-01-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Sociologi A, 30 högskolepoäng eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r klassisk och samtida sociologisk teoribildning samt f√∂rh√•llandet dem emellan
 • uppvisa kunskap om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • relatera vetenskapsteoretiska utg√•ngspunkter till forskningsmetoder
 • f√∂rdjupa sig inom ett best√§mt sociologiskt till√§mpningsomr√•de

Färdighet och förmåga

 • formulera och avgr√§nsa en sociologisk problemst√§llning
 • sammanfatta och j√§mf√∂ra centrala begrepp och teorier inom sociologi
 • muntligt och skriftligt presentera empiriska unders√∂kningsresultat
 • till√§mpa sociologisk teori och g√∂ra l√§mpliga metodval inom ramen f√∂r ett mindre uppsatsarbete
 • anv√§nda n√•got datorprogram f√∂r sociologisk analys
 • granska och opponera p√• ett mindre uppsatsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt v√§rdera sociologisk forskning
 • v√§rdera etiska aspekter i sociologisk forskning

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod. Här ges också möjlighet att bekanta sig med något av sociologins specialområden. I slutet av kursen skriver studenten en mindre uppsats där man väljer att fördjupa sig i en sociologisk problemställning. Delkurserna listas i alfabetisk ordning.

Klassisk och modern sociologisk teori, 7.5 högskolepoäng

(Classical and Modern Sociological Theory, 7.5 credits)

Under delkursen behandlas klassisk och samtida sociologisk forskning samt förhållandet dem emellan. Olika sociologiska förklaringar och teorier presenteras och diskuteras i syfte att fördjupa de studerandes förmåga att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt.

1001, Klassisk och modern sociologisk teori, 7.5 högskolepoäng

(Classical and Modern Sociological Theory, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Kvalitativ metod, 7.5 högskolepoäng

(Qualitative Methods, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att ge kunskap om olika kvalitativa metoder inom samhällsvetenskapen och dessas vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Dessutom syftar momentet till att ge insikt om och förmåga att använda grundläggande metoder i kvalitativ forskning samt förmåga att bedöma kvalitativa studier. Praktiska övningar i att göra kvalitativ analys är ett centralt inslag i momentet.

1002, Kvalitativ metod, 7.5 högskolepoäng

(Qualitative Methods, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Kvantitativ metod, 7.5 högskolepoäng

(Quantitative Methods, 7.5 credits)

Delkursen handlar huvudsakligen om fr√•gor som r√∂r statistisk inferens, det vill s√§ga hur man med hj√§lp av slumpm√§ssiga urval generaliserar stickprovsresultat till en st√∂rre population. Även olika typer av sambandsanalyser, till exempel. korrelation och linj√§r regression diskuteras. Ut√∂ver de rent statistiska fr√•gorna, l√§ggs stor vikt vid kvantitativ metodologi i ett st√∂rre sammanhang, samt vid praktiska √∂vningar i statistikprogrammet SPSS.

1003, Kvantitativ metod, 7.5 högskolepoäng

(Quantitative Methods, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tillämpad sociologi: aktuella forskningsområden, 7.5 högskolepoäng

(Applied Sociology: Current Research Areas, 7.5 credits)

Delkursen behandlar empirisk sociologisk forskning inom något av sociologins olika områden och avser att fördjupa de studerandes kunskaper inom ett bestämt sociologiskt tillämpningsområde. Delkursen består av en konkret tillämpning i form av ett självständigt arbete.

1004, Tillämpad sociologi: aktuella forskningsområden, 7.5 högskolepoäng

(Applied Sociology: Current Research Areas, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och laborationer.

Examination

Klassisk och modern sociologisk teori:

 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

Kvalitativ metod:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Muntliga presentationer
 • Seminariedeltagande

Kvantitativ metod:

 • Skriftlig salstentamen
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

Tillämpad sociologi - aktuella forskningsområden:

 • F√∂rfattande och presentation av uppsats
 • Muntlig och skriftlig opposition p√• annan uppsats vid examinationsseminarium
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Seminariedeltagande

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.