Kursplan

Statistisk analys och visualisering i R: I, 15 högskolepoäng

(Statistical analyses and visualization in R: I, 15 credits)

Kurskod 1040MA
Ämnesgrupp Matematisk statistik
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2019-01-30 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2021-04-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande statistiska begrepp,
  • definiera och identifiera olika typer av data,
  • redog√∂ra f√∂r olika f√∂rdelningsformer och f√∂rdelningsfunktioner och deras betydelse f√∂r statistisk analys,
  • anv√§nda R f√∂r att utf√∂ra statistiska analyser med parametriska och ickeparametriska frekventistiska metoder samt grundl√§ggande bayesianska metoder,
  • anv√§nda R f√∂r att visualisera och presentera resultatet fr√•n statistiska analyser,
  • individuellt genomf√∂ra en egen unders√∂kning som inneh√•ller statistisk analys och visualisering i R.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar grundläggande statistisk metod med fokus på att använda statistiska modeller för analys av resultat från undersökningar och vetenskapliga experiment. Studenterna får lära sig att använda statistikplattformen R för hantering av data, statistisk analys och visualisering av resultat från statistiska analyser. Studenterna kommer att jobba med R, RStudio och RMarkdown. Kursen behandlar korrelation, linjär och ickelinjär regression, t-test och ANOVA samt ickeparametriska metoder för data med alternativa fördelningsformer. Studenterna lär sig att utveckla generella linjära statistiska modeller med hjälp av olika informationskriterier. Kursen behandlar också Bayesiansk analys av statistiska modeller. Studenterna lär sig att göra grafiska illustrationer av resultat från de statistiska modellerna med hjälp av olika diagramfunktioner i R. Studenterna lär sig även att använda RMarkdown för att skapa rapporter och presentationer direkt från R.

1001, Statistisk analys och visualisering i R: I, övningar, 10 högskolepoäng

(Statistical analyses and visualization in R: I, Practicals, 10 credits)

Betygsalternativ: AF

1002, Statistisk analys och visualisering i R: I, projektarbete, 5 högskolepoäng

(Statistical analyses and visualization in R: I, Project, 5 credits)

Betygsalternativ: AF


Undervisningens upplägg

Om kursen ges på distans:

  • Kursen genomf√∂rs helt p√• distans. All undervisning sker p√• engelska i form av skriftliga instruktioner och demonstrationer samt genom videof√∂rel√§sningar.

Om kursen ges på campus:

  • All undervisning sker p√• engelska i form av skriftliga instruktioner och demonstrationer samt genom f√∂rel√§sningar, seminarier och videof√∂rel√§sningar.

Examination

1001, Statistisk analys och visualisering i R: I, övningar, 10 högskolepoäng

(Statistical analyses and visualization in R: I, Practicals, 10 credits)

  • Genomf√∂rda √∂vningar med individuella skriftliga rapporter

1002, Statistisk analys och visualisering i R: I, Projektarbete, 5 högskolepoäng

(Statistical analyses and visualization in R: I, Project, 5 credits)

  • Individuell skriftlig redovisning

Alla examinerande inlämningsuppgifter kan skrivas på antingen engelska eller svenska.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Revidering av kursplanen 2021-04-20 avser borttagande av hänvisning till områdesbehörighet i behörighetskraven. Revideringen har genomförts av gemensam förvaltning, enligt rektorsbeslut om anpassning av behörighetskrav till förändring i högskoleförordningen (diarienummer 819-1.1.2-2021).