Kursplan

English translation of course syllabus

Filosofi, magisteruppsats, 15 högskolepoäng

(Philosophy, Master's Thesis, 15 credits)

Kurskod 1041FI
√Ąmnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala (UV)
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1E (Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m Vårtermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-11-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • adekvat √∂verblicka forskningsl√§get inom filosofi samt p√• ett f√∂rdjupande s√§tt identifiera och analysera filosofiska problem inom ett utvalt omr√•de
 • med f√∂rtrogenhet anv√§nda vetenskaplig formalia inom humanistisk forskning i allm√§nhet och filosofi i synnerhet

Färdighet och förmåga

 • genomf√∂ra avancerade informationss√∂kningar
 • s√§tta sig in i ett filosofiskt forskningsomr√•de, kritiskt sammanst√§lla och muntligen presentera en forsknings√∂versikt √∂ver detta
 • sj√§lvst√§ndigt ringa in och formulera en f√∂rdjupad egen tes
 • sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra avancerade filosofiska analyser inom forskningsf√§ltet
 • f√∂rfatta en vetenskaplig uppsats inom givna tidsramar samt f√∂rsvara denna i en uppsatsventilering
 • aktivt delta i forskningsseminarier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • sj√§lvkritiskt anv√§nda filosofin f√∂r att belysa de egna f√∂ruts√§ttningarna och id√©erna
 • v√§rdera p√• vilket s√§tt ett filosofiskt t√§nkande kan gripa in i och p√•verka aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
 • p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt diskutera och nyansera den kanoniserade filosofiska traditionen
 • visa f√∂rdjupad insikt i filosofins m√∂jligheter och begr√§nsningar.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen erbjuder ett fördjupningsstudium i uppsatsskrivning i filosofi. Som stöd för författandet av en större uppsats ges regelbundna seminarier i forskningsmetodik. Under seminarierna behandlas aktuell forskningslitteratur. Seminarierna lägger grund för ett eget forskningsarbete genom att varva undervisning i forskningsmetodik med diskussion av uppsatser i vetenskapliga tidskrifter, för att få inblick i olika medier, genrer och stilar inom aktuell filosofisk forskning.

1001, Filosofi, magisteruppsats, 15 högskolepoäng

(Philosophy, Master's Thesis, 15 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala (UV)

Undervisningens upplägg

Seminarier och handledning.

Examination

Uppsatsskrivning samt muntlig redovisning. Seminariedeltagande.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.