Kursplan

English translation of course syllabus

Subjektivitetsteori, 7.5 högskolepoäng

(Theories of subjectivity, 7.5 credits)

Kurskod 1042FI
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-12-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r det subjektivitetsteoretiska forskningsomr√•det i historisk belysning men med tonvikt p√• den moderna diskussionen
  • sj√§lvst√§ndigt presentera och f√∂rdjupat diskutera n√•gra centrala subjektivitetsteoretiska problemst√§llningar, exempelvis medvetande, vilja, intentionalitet, k√∂nsskillnad och beg√§r
  • genomf√∂ra en avancerad komparativ l√§sning av n√•gra olika subjektivitetsteoretiska positioner kring fr√•gor om subjektets f√∂rh√•llande till andra och till den omgivande v√§rlden

Färdighet och förmåga

  • p√• en avancerad niv√• diskutera aktualiteten av subjektivitetsteoretiska problem idag
  • p√• en avancerad niv√• beskriva och reflektera √∂ver likheter och skillnader mellan n√•gra olika filosofiska positioner inom den subjektivitetsteoretiska traditionen
  • sj√§lvst√§ndigt sammanfatta, √•terskapa och kritiskt behandla en aktuell filosofisk forskningsfr√•ga inom subjektivitetsteori i tal och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • v√§rdera och reflektera √∂ver sin egen kunskapsutveckling
  • v√§rdera p√• vilket s√§tt ett subjektivitetsteoretiskt t√§nkande kan gripa in i och p√•verka aktuella fr√•gest√§llningar inom vetenskap och samh√§lle
  • kritiskt kunna pr√∂va antaganden inom den samtida subjektivitetsteoretiska traditionen

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till f√∂rdjupad kunskap om det subjektivitetsteoretiska forskningsf√§ltet, b√•de vad g√§ller dess framv√§xt och dess st√§llning idag. Centrala problemst√§llningar r√∂r medvetande, sj√§lvmedvetande, vilja, intentionalitet, kroppslighet, k√∂nsskillnad och beg√§r. D√§r det √§r relevant g√∂rs utblickar mot i tidigmoderna och upplysningsfilosofiska teorier om subjektivitet. En k√§rnfr√•ga g√§ller subjektets f√∂rh√•llande till andra och den omgivande v√§rlden. Kursen aktualiserar d√§rmed b√•de ontologiska fr√•gest√§llningar om ‚ÄĚden andres‚ÄĚ konstitutiva betydelse f√∂r den egna subjektiviteten (intersubjektivitet) och etiska och politiska implikationer av detta f√∂rh√•llande. Kursen sp√§nner √∂ver den vedertagna gr√§nsen mellan teoretisk och praktisk filosofi och presenterar f√∂rfattarskap fr√•n i huvudsak fenomenologisk, existensfilosofisk och psykoanalytisk teoribildning. P√• s√• s√§tt upp√∂vas en f√∂rm√•ga att kritiskt j√§mf√∂ra olika subjektivitetsteoretiska positioner och problem.

1001, Subjektivitetsteori, 7.5 högskolepoäng

(Subjektivitetsteori, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Kursen ges antingen som en serie föreläsningar och seminarier eller som en lärarhandledd läskurs. I det fall kursen genomförs som en lärarhandledd läskurs ges ett inledande planeringsseminarium.

Examination

I de fall kursen ges i en serie föreläsningar och seminarier sker examination genom författandet av en uppsats samt seminariedeltagande. Frånvaro från högst 20% av seminarierna kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

I det fall kursen ges som en lärarhandledd läskurs sker examination genom författandet av en uppsats samt deltagande vid det inledande planeringsseminariet. Frånvaro från det inledande seminariet kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.