Kursplan

English translation of course syllabus

Pedagogik B, 30 högskolepoäng

(Education B, 30 credits)

Kurskod 1042PE
Ämnesgrupp Pedagogik
Huvudområde Pedagogik
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2018-09-07.

Behörighetskrav

Pedagogik A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • f√∂rklara forskningsf√§ltets relevanta teorier och begrepp
 • redog√∂ra f√∂r utvecklingen inom det pedagogiska forskningsf√§ltet
 • redog√∂ra f√∂r ett urval av den pedagogiska forskningens teorier och metoder samt diskutera metodologiska problem i relation till dessa

Färdigheter och förmåga:

 • s√∂ka, och kritiskt tolka relevant information f√∂r att formulera en adekvat pedagogisk fr√•gest√§llning
 • till√§mpa en utvald vetenskaplig teori och forskningsmetod p√• en pedagogisk fr√•gest√§llning
 • planera, skriftligt genomf√∂ra och muntligt presentera en kortare vetenskaplig unders√∂kning inom ramen f√∂r vedertaget akademiskt skrivande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • bed√∂ma den pedagogiska forskningens m√∂jligheter och begr√§nsningar samt dess roll i samh√§llet.
 • kritiskt granska olika teoretiska perspektiv, forskningsmetoder och forskningsetiska principer i relation till en specifik fr√•gest√§llning

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I kursen fördjupas studenternas kunskap om pedagogik som vetenskapligt ämne. Kursens syfte är att studenten ska förvärva kunskaper om tre (3) centrala pedagogiska forskningsfält: relationer och praktiker; teori och policy; globalisering och social rättvisa.

Särskild vikt läggs vid att kunna urskilja olika teoretiska perspektiv i relation till skilda pedagogiska frågeställningar, öva analytisk förmåga, lokalisera och formulera pedagogiska frågeställningar och att diskutera ett urval av kvalitativa forskningsmetoder som kan användas i självständiga vetenskapliga arbeten.

Pedagogik som förändring: relationer och praktiker, 7.5 högskolepoäng

(Pedagogical Relations and Practices, 7.5 credits)

Delkursen fokuserar forskning som med utgångspunkt i pedagogiska relationer studerar människans tillblivelse, handlande och meningsskapande i och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. Pedagogik som förändring studeras genom ett utforskande av relationernas och praktikernas karaktär i olika kontexter. Delkursen behandlar även vetenskapsteoretiska frågor och introducerar etnografiskt fältarbete som forskningsmetod.

1001, Pedagogik som förändring: relationer och praktiker, 7.5 högskolepoäng

(Pedagogical Relations and Practices, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Pedagogikens förutsättningar: teori och policy, 7.5 högskolepoäng

(Pedagogical Theory and Policy, 7.5 credits)

Delkursen fokuserar forskning som belyser relationen mellan utbildning och demokrati i historia och nutid. Teoribildningar, institutionella ramar och politiska viljeyttringar analyseras och problematiseras som tidsbundna förutsättningar för fostran, undervisning och utbildning. Makt, kunskap och konflikt är centrala teman. Delkursen behandlar även vetenskapsteoretiska frågor och introducerar diskursanalys som forskningsmetod.

1002, Pedagogikens förutsättningar: teori och policy, 7.5 högskolepoäng

(Pedagogical Theory and Policy, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa, 7.5 högskolepoäng

(Pedagogy, Globalization and Social Justice, 7.5 credits)

Delkursen fokuserar forskning som behandlar de pedagogiska utmaningar som uppstår i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle, exempelvis frågor som rör interkulturalitet, medborgarfostran och individens delaktighet i samhällslivet. System och strukturer som upprätthåller ojämlikhet och diskriminering problematiseras och analyseras på både strukturell och individuell nivå. Det som utmärker studier inom forskningsfältet är ett intresse för individens frigörelse. Delkursen behandlar även vetenskapsteoretiska frågor och introducerar narrativ forskningsmetod.

1003, Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa, 7.5 högskolepoäng

(Pedagogy, Globalization and Social Justice, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Självständigt vetenskapligt arbete I, 7.5 högskolepoäng

(Academic Paper I, 7.5 credits)

I delkursen genomförs ett mindre självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Studenten får träna på att formulera en avgränsad pedagogisk frågeställning, relatera denna till ett pedagogiskt forskningsfält, samla in och analysera ett relevant empiriskt material, samt skriftligt redovisa arbetet i en rapport. I delkursen ingår även att diskutera och försvara sitt arbete, samt kommentera och ge konstruktiv respons på andras pågående och färdiga vetenskapliga arbeten. Visst inslag av kvantitativ metod förekommer också.

1004, Självständigt vetenskapligt arbete I, 7.5 högskolepoäng

(Academic Paper I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. I de fall delkursen Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa samläses med internationella studenter sker undervisningen (föreläsningar och seminarier) på engelska. Uppsatsarbetet sker enskilt eller i par om högst två (2) studenter. Uppsatshandledning sker huvudsakligen i grupp i samband med seminarierna.

Examination

1001: Pedagogik som förändring: relationer och praktiker,

1002: Pedagogikens förutsättningar: teori och policy,

1003: Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa, examineras genom:

 • Samtliga delkurser examineras genom seminariedeltagande, muntliga redovisningar och en skriftlig individuell hemtentamen. I de fall delkursen Pedagogiska utmaningar: globalisering och social r√§ttvisa saml√§ses med internationella studenter genomf√∂rs seminarier och muntliga redovisningar p√• engelska. F√∂r den skriftliga individuella hemtentamen g√§ller att studenten kan v√§lja att skriva p√• svenska eller engelska.

1004: Självständigt vetenskapligt arbete, examineras genom:

 • En sj√§lvst√§ndigt genomf√∂rd empirisk studie redovisad i en skriftlig rapport
 • Ventilering av f√§rdigst√§llt arbete
 • Opponering p√• minst ett arbete
 • Seminariedeltagande

Frånvaro från högst ett (1) seminarietillfälle per delkurs kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter i enlighet med anvisning från kursansvarig.

F√∂r betyget VG p√• hela kursen kr√§vs motsvarande betyg p√• kursen ‚ÄĚSj√§lvst√§ndigt arbete‚ÄĚ samt ytterligare minst tv√• delkurser.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.