Kursplan

English translation of course syllabus

Att skriva forskningsöversikter, 7.5 högskolepoäng

(Writing Research Outlines, 7.5 credits)

Kurskod 1044IH
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Magisterprogram i idéhistoria eller masterprogram i idéhistoria
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-02-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Magister- eller masterprogram i idéhistoria.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

  • uppvisa f√∂rdjupad kunskap om hur metodiska forsknings√∂versikter ska utformas
  • redog√∂ra f√∂r forskningsl√§get inom det omr√•de examensarbetet behandlar
  • sammanst√§lla forsknings√∂versikter √∂ver ett givet omr√•det inom givna tidsramar
  • sammanfatta ett forskningsl√§ge √§ven f√∂r en avn√§mare som inte √§r bevandrad inom omr√•det
  • kombinera metodiskt kunskapss√∂kande med en reflekterande attityd

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Att skriva forskningsöversikter, 7.5 högskolepoäng

(Writing Research Outlines, 7.5 credits)

En färdighetstränande kurs som bygger på genomgång av principer och tekniker för metodiskt kunskapssökande och framtagande av forskningsläge inom ett område. Kursen mynnar ut i att en forskningsöversikt som behandlar det område kring vilket studenten tänkt skriva sitt examensarbete.

1001, Att skriva forskningsöversikter, 7.5 högskolepoäng

(Writing Research Outlines, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av praktiska övningar i biblioteket i kombination med obligatoriska seminarier.

Examination

Inlämnad skriftlig forskningsöversikt

Aktivt deltagande på seminarierna samt vid de praktiska övningsuppgifterna.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.