Kursplan

English translation of course syllabus

Dramatext och teater A med skapande svenska, 30 högskolepoäng

(The Dramatic Text, Theatre and Creative Writing A, 30 credits)

Kurskod 1044LV
Ämnesgrupp Litteraturvetenskap
Huvudområde Litteraturvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2017-03-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskaper och förståelse

 • f√∂rst√• genrebegreppet och den dramatiska genrens specifika drag
 • redog√∂ra f√∂r grunderna i dramaanalys
 • f√∂rst√• maktstrukturers respektive intertextualitetens roll i dramats historiska utveckling
 • identifiera olika typer av dramatiska texter och dramatiskt ber√§ttande
 • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r v√§sterl√§ndska teaterhistoriska epoker fr√•n antiken till sekelskiftet 1900

Färdigheter och förmåga

 • analysera dramatiska och andra litter√§ra texter
 • tolka dramatiska texter genom kontextualisering och till√§mpning av relevanta dramateoretiska och kritiska perspektiv
 • skriva sk√∂nlitter√§rt i olika genrer
 • f√∂rmedla f√∂rv√§rvade kunskaper genom muntlig presentation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • problematisera egna spontana √•sikter med hj√§lp av kritiskt t√§nkande
 • reflektera √∂ver och kritiskt bed√∂ma vetenskapliga texter inom √§mnesomr√•det i ett historiskt och nutida perspektiv

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar i första hand texter skrivna för teaterscenen. Upplägget är tematiskt och historiskt. Det kan exempelvis innebära studium av hur samma grundhistoria berättats i dramer från olika tider, från klassisk grekisk tid till idag. Integrerat i kursen är momentet Skapande svenska, med uppgifter som knyter an till motiv och genrer i litteraturen.

Kursen syftar till ett engagerat, upplyst och kritiskt förhållningssätt till texter, teorier och sekundärlitteratur.

Introduktion till dramaanalys, 9 högskolepoäng

(Introduction to Drama Analysis, 9 credits)

Kursmomentet ger grundläggande kunskap om dramateori och dramaanalys med början i Aristoteles Om diktkonsten, den antika grekiska teatern och det klassiska grekiska dramat. Momentet innehåller en introduktion till poetik, semiotik och hermeneutik.

1001, Introduktion till dramaanalys, 9 högskolepoäng

(Introduction to Drama Analysis, 9 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Dramat som intertext, 9 högskolepoäng

(Intertextual Drama Studies, 9 credits)

Momentet erbjuder intertextuella läsningar av dramatexter från olika teaterhistoriska epoker som bygger på samma grundläggande berättelse eller har ett intressant tematiskt förhållande till varandra. Fokus ligger på variationer och historiskt sammanhang vad gäller berättande, språk och innehåll.

1002, Dramat som intertext, 9 högskolepoäng

(Intertextual Drama Studies, 9 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Dramatiskt berättande, 6 högskolepoäng

(Dramatic Narrative, 6 credits)

Momentet Dramatiskt berättande fokuserar berättandets dramaturgi inom olika genrer, främst dramatik. Här är utgångspunkten delvis författarens: Hur fångar man en publik med sitt berättande?

1003, Dramatiskt berättande, 6 högskolepoäng

(Dramatic Narrative, 6 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Skapande svenska 1, 6 högskolepoäng

(Creative Writing 1, 6 credits)

Skapande svenska är en erfarenhetsbaserad skrivkurs, där studenterna utifrån sin egen nivå utför givna uppgifter med anknytning till kursinnehåll, såväl innehållsmässigt som formellt. I Skapande svenska 1 är betoningen skönlitterär. Gruppen kommenterar skrivuppgifterna med fokus på texten, inte på författaren.

1004, Skapande svenska 1, 6 högskolepoäng

(Creative Writing 1, 6 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

1001: Introduktion till dramaanalys:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande

1002: Dramat som intertext:

 • Muntlig redovisning samt hemtentamen
 • Seminariedeltagande

1003: Dramatiskt berättande:

 • Muntlig redovisning samt hemtentamen
 • Seminariedeltagande

1004: Skapande svenska 1:

 • Sj√§lvst√§ndiga skrivuppgifter
 • Seminariedeltagande

Missade seminarier kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.