Kursplan

English translation of course syllabus

Pedagogik A, 30 högskolepoäng

(Education A, 30 credits)

Kurskod 1044PE
Ämnesgrupp Pedagogik
Huvudområde Pedagogik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2016

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse:

 • beskriva pedagogik√§mnets historiska framv√§xt och dess centrala begrepp samt f√∂rklara √§mnets relation till andra discipliner
 • redog√∂ra f√∂r och kritiskt diskutera n√•gra av pedagogikens tidl√∂sa problem
 • kontextualisera och j√§mf√∂ra samtida och klassiska texter i relation till pedagogikens tidl√∂sa problem
 • redog√∂ra f√∂r och kritiskt diskutera etiska och politiska dimensioner av pedagogik som exempelvis fr√•gor om interkulturalitet, marginalisering, diskriminering, normalitet eller avvikelse
 • redog√∂ra f√∂r och kritiskt diskutera informell kunskapsproduktion och meningsskapande i lokalsamh√§llet i relation till den estetiska dimensionen av pedagogik

Färdighet och förmåga:

 • utforska en plats utifr√•n en pedagogisk fr√•gest√§llning
 • med hj√§lp av en kommenterad referenslista redog√∂ra f√∂r egna slutsatser kring en pedagogisk fr√•gest√§llning
 • urskilja och beskriva hur ett tidl√∂st pedagogiskt problem kan ta sig uttryck i en pedagogisk praktik
 • genomf√∂ra textanalyser av styr- och policydokument med fokus p√• pedagogiska fr√•gor om marginalisering, diskriminering, normalitet och avvikelse
 • planera, genomf√∂ra och redovisa en mikro-etnografisk f√§ltstudie med fokus p√• informell kunskapsproduktion och meningsskapande

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • bed√∂ma och v√§rdera det vetenskapliga √§mnet pedagogik och dess roll i samh√§llet
 • bed√∂ma och v√§rdera ett tidl√∂st pedagogiskt problems karakt√§r, m√∂jligheter och begr√§nsningar i samtiden
 • bed√∂ma och v√§rdera den interkulturella problematikens karakt√§r, m√∂jligheter och begr√§nsningar i samh√§llet samt textanalysens m√∂jligheter och begr√§nsningar som vetenskaplig metod
 • bed√∂ma och v√§rdera vilken roll och funktion informell kunskapsproduktion och meningsskapande har i lokalsamh√§llet samt den mikro-etnografiska f√§ltstudiens m√∂jligheter och begr√§nsningar som vetenskaplig metod

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller en grundläggande introduktion till pedagogik som vetenskapligt ämne. Kursen behandlar centrala begrepp inom ämnet och placerar ämnet historiskt, i samtiden, i framtiden och i relation till andra discipliner.

Pedagogiska frågor om hur platser är en del av och påverkar pedagogiska processer utforskas och akademiskt talande, läsande och skrivande introduceras. Tidlösa pedagogiska problem undersöks genom ett parallellt studium av klassisk och samtida text.

Kursen introducerar den politiska, etiska och estetiska dimensionen av pedagogik genom ett särskilt fokus på frågor som rör interkulturalitet, informell kunskapsproduktion och meningsskapande. Ett urval av grundläggande vetenskapsteoretiska och forskningsmetodiska verktyg behandlas.

Pedagogikens plats & platsens pedagogik, 7.5 högskolepoäng

(The Place of Pedagogy & the Pedagogy of Place, 7.5 credits)

Delkursen innehåller en grundläggande introduktion till pedagogik som vetenskapligt ämne. Delkursen behandlar centrala begrepp inom ämnet och placerar ämnet historiskt, i samtiden, i framtiden och i relation till andra discipliner. Pedagogiska frågor om hur platser är en del av och påverkar pedagogiska processer utforskas och akademiskt talande, läsande och skrivande introduceras.

1001, Pedagogikens plats & platsens pedagogik, 7.5 högskolepoäng

(The Place of Pedagogy & the Pedagogy of Place, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tidlösa pedagogiska problem, 7.5 högskolepoäng

(Timeless Pedagogical Problems, 7.5 credits)

Delkursen tar sin utgångspunkt i pedagogikens kunskapsobjekt: bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden inom ramen för uppfostran, undervisning och utbildning i och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner. Genom ett parallellt studium av klassiska och samtida texter och med hjälp av exempel från pedagogisk praktik lyfts några av de tidlösa pedagogiska problem som här uppstår.

1002, Tidlösa pedagogiska problem, 7.5 högskolepoäng

(Timeless Pedagogical Problems, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Pedagogik från marginalen, 7.5 högskolepoäng

(Pedagogy from the Margins, 7.5 credits)

I delkursen fokuseras pedagogiska förändringsprocesser som betonar ett emancipatoriskt kunskapsintresse och ett intresse för individens frigörelse. Delkursen introducerar den etiska och politiska dimensionen av pedagogik genom ett särskilt fokus på den interkulturella pedagogikens problematik: Pedagogiska frågor om marginalisering, diskriminering, normalitet och avvikelse samt styrning och utvärdering behandlas.

1003, Pedagogik från marginalen, 7.5 högskolepoäng

(Pedagogy from the Margins, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Pedagogiska frirum, 7.5 högskolepoäng

(Unlimited Pedagogical Spaces, 7.5 credits)

I delkursen studeras informell kunskapsproduktion och meningsskapande utanför formella utbildningsinstitutioner och i lokalsamhället. Delkursen introducerar den estetiska dimensionen av pedagogik genom platsspecifika studier av ungdomskultur, populärkultur, konst- och mediekultur i samtidens stadsrum, kultur och föreningsliv.

1004, Pedagogiska frirum, 7.5 högskolepoäng

(Unlimited Pedagogical Spaces, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

1001 - Pedagogikens plats & platsens pedagogik:

 • Skriftlig individuell hemtentamen
 • Muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete
 • Seminariedeltagande

1002 - Tidlösa pedagogiska problem:

 • Skriftlig individuell litteraturstudie
 • Muntlig presentation i grupp
 • Seminariedeltagande

1003 - Pedagogik från marginalen:

 • Skriftlig individuell textanalys av styr- och policydokument
 • muntlig presentation i grupp
 • Seminariedeltagande

1004 - Pedagogiska frirum:

 • Skriftlig individuell hemtentamen
 • F√§ltstudie i grupp med muntlig opposition/respons
 • Seminariedeltagande

Enstaka missade seminarietillfällen kan, efter samråd men delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För betyget Väl godkänt (VG) krävs motsvarande betyg på minst 22,5 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.