Kursplan

English translation of course syllabus

Sociologiska analysinriktningar, 7.5 högskolepoäng

(Analytical Perspectives in Sociology, 7.5 credits)

Kurskod 1044SL
Ämnesgrupp Sociologi
Huvudområde Sociologi
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2016

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2015-09-03 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • f√∂rklara och kritiskt tolka hur, och med vilka teoretiska och metodologiska redskap, sociologiska analyser byggs upp
  • med hj√§lp av centrala sociologiska analysinriktningar problematisera och analysera tankeg√•ngar om hur samh√§llet kan f√∂rklaras
  • kritiskt tolka antaganden om verkligheten och problematisera kring hur kunskap om verkligheten kan n√•s
  • analysera och j√§mf√∂ra olika typer av samh√§llsf√∂r√§ndring
  • uppvisa medvetenhet om vetenskapliga teoriers och metoders inneboende m√∂jligheter och begr√§nsningar

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar aktuella sociologiska analysinriktningar med stark tonvikt på deras tankegångar om hur samhället kan förklaras. De olika inriktningarnas verklighetsantaganden, kunskapssyn och förklaringsmodeller behandlas.

1001, Sociologiska analysinriktningar, 7.5 högskolepoäng

(Analytical Perspectives in Sociology, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Under kursen hålls föreläsningar där tyngre delar av litteraturen behandlas. I kursen ingår även seminarier där deltagarna får möjlighet att utveckla sina egna tankegångar kring litteraturen. På seminarierna behandlas av studenterna skriftligt formulerade frågeställningar och papers eller andra relevanta texter kring centrala teman i litteraturen.

Examination

Seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.