Kursplan

Genusvetenskap A, 30 högskolepoäng

(Gender Studies A, 30 credits)

Kurskod 1045GV
Ämnesgrupp Genusstudier
Huvudområde Genusvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-02-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2020-01-30.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse:

  • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande kunskap i teorier om k√∂n, genus, sexualitet och intersektionalitet
  • uppvisa en grundl√§ggande f√∂rst√•else f√∂r maktordningars betydelse och samspel i samh√§lle och kultur s√•v√§l historiskt som i nutid samt i nationella, internationella och transnationella sammanhang.

Färdighet och förmåga

  • granska och j√§mf√∂ra f√∂reteelser i samh√§lle, kultur och media utifr√•n genusvetenskapliga teorier, begrepp och fr√•gest√§llningar s√•v√§l muntligt som skriftligt
  • ge bidrag till seminariediskussioner samt ge muntliga presentationer, s√•v√§l enskilt som i grupp
  • identifiera, beskriva och diskutera grundl√§ggande genusvetenskapliga teorier, begrepp och fr√•gest√§llningar, fr√§mst med humanistisk och samh√§llsvetenskaplig grund

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • uppvisa en grundl√§ggande f√∂rm√•ga att kritiskt analysera kulturella, politiska och historiska f√∂reteelser med utg√•ngspunkt fr√•n kategorin k√∂n v√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt
  • uppvisa en grundl√§ggande f√∂rtrogenhet med den akademiska milj√∂n och dess bas i kritiskt t√§nkande.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra delkurser som ger en introduktion till huvudområdet genusvetenskap samt behandlar och problematiserar konstruktioner av kön och ras, teman kring kultur, kropp och teknik samt genus, politik och livsvillkor med fokus på samspelet mellan lokala och globala processer.

Introduktion till genusvetenskap , 7,5 högskolepoäng

(Introduction to Gender Studies, 7.5 credits)

Delkursen ger en grundläggande introduktion till ämnet genusvetenskap och teorier om kön, genus, sexualitet och intersektionalitet utifrån begrepps- och problemorienterade perspektiv. Delkursen är tematiskt uppbyggd och behandlar för genusvetenskapen relevanta begrepp såsom bland annat kön/genus, makt, motstånd och erfarenhet och relaterar dessa till vardagsnära sammanhang och samtida samhälls- och kulturdebatter.

1001, Introduktion till genusvetenskap, 7,5 högskolepoäng

(Introduction to Gender Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Maktordningar i historien , 7,5 högskolepoäng

(Power Structures in History, 7.5 credits)

Delkursen undersöker och problematiserar konstruktioner av kön, genus, ras, sexualitet, makt och medborgarskap i historien och hur har människors föreställningar, normer, villkor och möjligheter sett ut i historien. Delkursen fokuserar olika feministiska rörelser samt betydelsen av olika feministiska, religiösa, politiska och vetenskapliga idéer. Historiska källtexter diskuteras och sätts in i sin historiska kontext och de sociala och idémässiga sammanhang som de skapades i.

1002, Maktordningar i historien, 7,5 högskolepoäng

(Power Structures in History, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Feministiska kulturstudier , 7,5 högskolepoäng

(Feminist Cultural Studies , 7.5 credits)

Delkursen tematiserar kultur, kropp och teknik så som de undersöks inom feministiska kulturstudier. Studenterna tränar sin förmåga att analysera hur genus, sexualitet, klass och ras/etnicitet produceras i bland annat film, reklam, digitala medier, TV, litteratur, teater och konst. Delkursens innehåll genomsyras av maktkritik och undersöker spänningen mellan upplevelse, användning, text och materiella villkor. Delkursen erbjuder även praktiska tillämpningar av genusvetenskapliga metoder och övning i muntlig presentation.

1003, Feministiska kulturstudier, 7,5 högskolepoäng

(Feminist Cultural Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Genuspolitik i en globaliserad värld, 7,5 högskolepoäng

(Gender Politics in a Globalised World, 7.5 credits)

Delkursen behandlar genus, politik och livsvillkor, med särskilt fokus på hur lokala och globala processer hänger samman och samspelar. Delkursen ger studenten möjlighet att kritiskt reflektera över hur maktrelationer som genus, sexualitet, klass och etnicitet formas och omformas i nationella, internationella och transnationella sammanhang. Under kursen bekantar sig studenterna även med olika sätt att förstå och jobba för förändring av maktrelationer i Sverige och världen.

1004, Genuspolitik i en globaliserad värld, 7,5 högskolepoäng

(Gender Politics in a Globalised World, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG


Undervisningens upplägg

Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar och seminarier.

Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans studiewebb samt obligatoriskt deltagande i onlinediskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen

Examination

Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs examineras samtliga delkurser genom skriftlig hemtentamen, seminariedeltagande samt muntliga och skriftliga uppgifter

Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs examineras samtliga delkurser genom skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner online.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 22,5 högskolepoäng.

Frånvaro från seminarier alternativt onlinediskussioner kompenseras i skriftlig form i enlighet med anvisningar från kursansvarig. Högst 20 % av seminarietillfällen kan kompenseras skriftligt.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.